Skriftlig spørsmål fra Marianne Aasen (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:465 (2014-2015)
Innlevert: 16.01.2015
Sendt: 19.01.2015
Besvart: 26.01.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): Synes statsråden det er rimelig at de som planla å ta privatisteksamen dette semesteret får beskjed om en mer enn dobling av privatistgebyrene noen få uker før beløpet må betales inn?

Begrunnelse

Gebyret for å ta privatisteksamen ble økt fra 1. januar, det vi si midt i skoleåret.
Privatistelever fikk i romjula beskjed om at gebyret for privatisteksamener mer enn dobles, fra 367 kr til 1000 kr for første gang man tar privatisteksamen, og fra 752 kr til 2000 kroner for forbedringsprivatister. Det vil si at elevene fikk informasjonen kun få uker før de måtte betale de økte gebyrene. For de som tar opp mange fag blir dette store summer, som de har hatt liten mulighet til å planlegge for. Tar man opp ti fag eller mer koster det nå 20 000 kr eller mer. Er man blant disse elevene må man på kort tid skaffe mer enn 10 000 kr til de økte gebyrene, innenfor trange budsjetter.
En slik plutselig økning vil få konsekvenser, som at elever enten ser seg nødt til å droppe å ta eksamen eller bruker lengre tid på utdanningsplanene sine. Begge deler er uheldig utdanningspolitikk, fordi det rammer elever som tar opp fag for å komme videre i utdanningsløpet sitt. Det store flertallet av disse har som mål å ta høyere utdanning. I tillegg er det sannsynlig at de økte gebyrene slår sosialt skjevt ut. Ungdommer fra familier med godt økonomisk handlingsrom vil kunne få hjelp til å håndtere dette. Mens ungdommer fra familier som ikke har økonomi til å ta en slik utgift på strak arm er de som må tåle konsekvensene.
Vi trenger at flere fullfører utdanningen sin, både fra videregående skole og innen høyere utdanning. En slik uforutsett prisøkning får konsekvenser som går motsatt vei av det som er målsetningen for norsk utdanningspolitikk.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: I forbindelse med statsbudsjettet for 2015 ble det vedtatt å øke gebyret for å gjennomføre privatisteksamen. Privatister som ikke har meldt seg opp i faget tidligere, må fra 1. januar 2015 betale 1 000 kroner. Dersom privatisten har tatt eksamen i faget før og vil forbedre karakteren, er eksamensgebyret 2 000 kroner. Hvis privatisten har tatt faget før og ikke bestått, betaler vedkommende derimot bare 1000 kroner. Tidligere betalte denne gruppen høyeste sats. Det tilsvarende gebyret i 2014 var henholdsvis 403 kroner for førstegangsprivatister og 826 kroner for forbedringsprivatister. Det er fylkeskommunen som er ansvarlig for gjennomføring av privatisteksamen.
Hensikten med økningen er først og fremst å få bedre samsvar mellom privatistavgiften og hva det faktisk koster fylkeskommunen å arrangere eksamen. En undersøkelse Utdanningsdirektoratet gjorde i 2012 avdekket at fylkeskommunene lenge har hatt høyere kostnader ved å arrangere privatisteksamen enn de inntektene de har fått inn gjennom avgiften. Samtidig har det vært en kraftig økning i antall privatister som velger å ta opp fag for å forbedre karakteren. Bare i Oslo økte antallet privatister fra drøyt 17 000 i 2007 til i underkant av 46 000 i 2012 – nesten en tredobling på bare fem år. Fylkeskommunen har derfor måttet dekke inn en stadig større underfinansiering på grunn av for lav privatistavgift på annen måte, noe som kan gå ut over andre gode formål i fylkeskommunen.
Et annet mål med å øke avgiften er å forsøke å redusere antallet privatister som ikke møter til eksamen. Omtrent en fjerdedel av privatistene møter ikke opp, og dette resulterer i unødvendige kostnader i form av for eksempel leie av lokale og eksamensvakter.
Jeg er opptatt av at alle skal få muligheten til å fullføre videregående opplæring, og at alle skal få en ny sjanse dersom de trenger det. Privatistordningen er et godt tilbud til de med et reelt behov for å få dokumentert sin kompetanse i et fag, og til de som ønsker å forbedre karakterene sine, for eksempel for å søke seg til høyere studier. Jeg minner likevel om at ordningen kommer i tillegg til det ordinære undervisningstilbudet, som er gratis. Elever har også rett til å ta en ny gratis eksamen på skolen sin dersom de stryker.
Videre er jeg opptatt av at privatistavgiften ikke blir så høy at den rammer elever med legitime behov for å ta eksamener som privatist. Her er det imidlertid flere hensyn som skal ivaretas, og jeg mener økningen i avgiften som er gjort balanserer disse på en god måte.
Forslaget om å øke privatistavgiften var på høring i mai/juni 2014. Høringsbrevet ble også lagt ut på www.regjeringen.no. Flere sentrale aktører, blant annet private skoler som tilbyr undervisning til elever som ønsker å ta eksamener som privatist og Elevorganisasjonen, var inkludert i høringen. Endringen var med andre ord varslet før statsbudsjettet ble lagt frem 8. oktober i fjor. Jeg har forståelse for at de privatister som ikke kjente til forslaget om økningen av gebyret, og som skal melde seg opp til flere fag, synes økningen kom brått på. Jeg mener samtidig at gebyrøkningen var et nødvendig og riktig grep og legger til grunn at det store flertallet av privatister vil ha mulighet til å gjennomføre eksamen i år som planlagt.