Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:472 (2014-2015)
Innlevert: 20.01.2015
Sendt: 20.01.2015
Besvart: 27.01.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Klima- og miljødepartementet har bedt Norsk Polarinstitutt foreta en ny beregning av iskanten hvor nyere isdata fra satellittobservasjoner legges til grunn. Hun viser til at de nye beregningene viser at iskanten og de sårbare områdene har flyttet seg nordover.
Kan statsråden utdype for hva disse nye beregningene viser, og hvilke betraktninger Polarinstituttet nå vurderer de utlyste blokker?

Begrunnelse

I en pressemelding fra klima- og miljøministeren datert 20.1.2015 viser hun til at våren 2015 vil regjeringen fremme en melding til Stortinget med en oppdatert beregning av iskanten i forvaltningsplanen for Barentshavet - Lofoten.
Hun viser til at det er viktig å ha oppdatert kunnskap om hvor de sårbare områdene befinner seg. Derfor har statsråden bedt Norsk Polarinstitutt om en oppdatert beregning av iskanten, slik at forvaltningsplanen blir oppdatert med nye isdata.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Iskanten er identifisert som et særlig verdifullt og sårbart område i St. meld. nr. 8 (2005-2006) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) oppdatert i Meld. St. 10 (2010-2011) Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. I de to meldingene er dette området kartfestet basert på en grunnlagsrapport der grensen er satt der det er 30 % sannsynlighet for forekomst av is i april. Stortinget har i behandlingen av de to meldingene sluttet seg til at det ikke skal være petroleumsvirksomhet ved iskanten. Beregningen av iskanten som er brukt som grunnlag for kartfesting i forvaltningsplanen er basert på eldre isdata fra perioden 1967–1989 med unntak av året 1976. Det er vel kjent at isutbredelsen i Barentshavet på grunn av klimaendringene har minket betydelig, både om sommeren og om vinteren. Jeg har derfor bedt Norsk Polarinstitutt om å foreta en ny beregning, som er basert på nyere isdata fra satellittobservasjoner. Den nye beregningen er gjort på samme måte som i grunnlagsrapporten for forvaltningsplanen, men på grunnlag av data fra perioden 1984–2013. En beregning hvor også 2014-data inngår (1985–2014) vil bli lagt frem i en melding om forvaltningsplanarbeidet til Stortinget denne våren. Den nye beregningen viser at havisen har trukket seg nordover de siste årene, særlig i de østlige delene av Barentshavet. Iskanten slik den nå er beregnet ligger nord for områdene som er åpnet for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sør og sørøst. Det følger av beregningsmåten at det kan forekomme is også sør for forvaltningsplanens iskant. Norsk Polarinstitutt har i sin høringsuttalelse til 23. konsesjonsrunde påpekt at flere av de foreslåtte blokkene ligger nært eller innenfor maksimalgrensen for isutbredelse når isen er på sitt fremste. Maksimalgrensen for isutbredelse ligger et godt stykke sør for iskanten slik den er beregnet i forvaltningsplanen og tilsvarer omtrent 1 % sannsynlighet for is.