Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:479 (2014-2015)
Innlevert: 22.01.2015
Sendt: 22.01.2015
Besvart: 28.01.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Antall nye kreftpasienter er sterkt økende. I 2012 ble det diagnostisert over 30 000 nye tilfeller og det er forventet en økning på ca. 20 pst. frem mot 2020. Stråling er en viktig form for kurerende og lindrende behandling. Protonterapi er en videreutvikling av dagens strålebehandling og det er vedtatt å etablere sentre for protonterapi i hver helseregion.
Når vil det bli gitt klarsignal til bygging, og vil statsråden sikre likebehandling dersom det blir gitt ekstra tilskudd til bygging?

Begrunnelse

I foretaksmøte 27.september 2013 fikk Helse Vest i oppdrag fra departementet om å lede arbeidet med etablering av regionale protonsentre lokalisert i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Foretakene fikk frist til 1. desember 2014 å komme med konkrete innspill til departementet som en del av en idefase for etablering av regionale protonsentre.
I 2010 fikk mer enn 11 000 pasienter strålebehandling med fotonar. Strålebehandling med protoner kan redusere strålebelastning på frisk vev og reduserer langtidsskader og bivirkninger av behandling. Det vil ha særlig positiv effekt for barn som må gjennom strålebehandling. Protonterapi er estimert til å ha en merkostnad på ca. 150 000 per pasient, men den nye behandlingen vil gi økt livskvalitet, mindre sykemelding, færre uføre og redusert behov for behandling av bivirkninger.
Det er over 100 000 pasienter på verdensbasis som har fått slik behandling og det er i dag 47 protonsentre i drift. Mye av innovasjonen i stråleterapi vil skje innenfor protonstrålebehandling og det er viktig at Norge tar del i denne utviklingen for å gi økt kvalitet i behandlingstilbudet.
Frem til det er etablert protonsentre i alle regioner er det viktig å etablere en nasjonal samordning slik at alle pasienter uavhengig av bosted får lik tilgang på rett og god behandling. Det forventes at 1 450 til 2 000 pasienter vil ha nytte av protonterapi i 2020.
Dagens finansieringsregime for investering i helsebygg legg opp til at helseforetakene kan låne inntil 70 pst. og at det resterende må tas som egenkapital. Det vil bli krevende for helseforetakene å bygge protonsentre uten ekstraordinære investeringstilskudd.
Selv om det er langt rimeligere å behandle pasienter i Norge, fremfor å sende de til utlandet, vil protonterapi kreve en økning av rammene til de enkelte helseforetak.
De enkelte helseregionene er ulikt stilt når det gjeld planlegging og realisering av regionale sentre, men det bør være i helse Norge sin interesse å få startet utbyggingen så snart som mulig.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Som representanten Grung er kjent med har departementet mottatt idèfaserapport for ubygging av regionale protonsentra lokalisert i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Jeg vil i løpet av kort tid gi de regionale helseforetakene i oppdrag å starte en langsiktig nasjonal satsing på utvikling av kompetanse og kunnskap om protonterapi, slik at man får bygget opp kompetansen om denne nye behandlingsformen. Når det gjelder særskilte midler til etablering av regionale sentra er dette spørsmål som må behandles gjennom de ordinære budsjettbehandlinger. En mulig etablering av protonterapi vil gi et nytt behandlingstilbud i Norge, og jeg er selvfølgelig opptatt av å sikre likeverdighet i tilbudet.