Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:480 (2014-2015)
Innlevert: 22.01.2015
Sendt: 22.01.2015
Besvart: 28.01.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): SV mener statlig eie av Statskog må brukes som innsatsfaktor i en grønn næringssatsing i Norge, men Regjeringen vil leie og eller selge seg ut. Til NTB sier høyres næringspolitiske talsperson om salg av Statskog til utenlandske eiere: "det er det rene skjære tøv. Det er ingen som har snakket om utenlandske investorer."
Kan statsråden bekrefte at det er utelukket at noe av Statskog kan bli solgt eller leid ut til utenlandske eiere?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Det er tidligere redegjort for bakgrunnen for at Statskog SF har i fått i oppgave å utrede ulike modeller for privatisering og organisering av skogvirksomheten. Dette fremkommer i Meld. St. 27 (2013-2014). Et mangfoldig og verdiskapende eierskap, Prop. 1 S (2014-2015), samt i regjeringens politiske plattform - Sundvolden-erklæringen, og senest i svar på skriftlig spørsmål nr. 480 fra representanten Geir Pollestad. Utleie har ikke vært en aktuell problemstilling i denne sammenheng.
Statskog SFs vurderinger og forslag legges fram for foretaksmøte innen 1.3.2015, og jeg ønsker ikke nå å gå nærmere inn på hvordan en privatisering kan gjennomføres før jeg har blitt forelagt Statskog SFs utredninger.