Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:497 (2014-2015)
Innlevert: 28.01.2015
Sendt: 28.01.2015
Besvart: 04.02.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Vil statsråden vurdere å tillegge Riksarkivaren sanksjonsmyndighet, slik at arkivloven § 22 om at personer som i vilje handler i strid med arkivlovens bestemmelser kan straffes med bøter, ikke blir en sovende bestemmelse?

Begrunnelse

Tidsskriftet Kommunal Rapport har avslørt at Statsarkivet ved flere tilsyn har avdekket flere tusen skjulte dokumenter i offentlige arkiv. Den 24. november i fjor år skrev Kommunal Rapport om at dokumenter om en sykehusgransking ble holdt skjult fra den offentlige postjournalen, ved å merke dokumentet med "skjermet". Den 15. januar i år skrev tidsskriftet at dokumenter, bevisst eller ubevisst, skjules i systemene, også andre steder. Mange steder er det et betydelig etterslep på journalføring, som gjør at mange dokumenter, som skal være offentlige, ikke befinner seg på en offentlig postjournal. Der dokumenter skjules med vilje, kan den ansvarlige straffes for dette etter dagens arkivlov § 22, en bestemmelse Kommunal Rapport beskriver som en sovende bestemmelse. Sanksjonering etter denne bestemmelsen krever nemlig at påtalemyndigheten reiser straffesak. Riksarkivaren har ikke mulighet til å ilegge sanksjoner.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Det er riktig som stortingsrepresentant Ib Thomsen påpeker: Den som med vilje handler i strid med arkivloven og forskrift om offentlig arkiv, kan med hjemmel i arkivloven § 22 straffes med bøter. Denne sanksjonsmuligheten er imidlertid hittil ikke brukt.
I begrunnelsen viser stortingsrepresentant Ib Thomsen til tidsskriftet Kommunal Rapports artikler om manglende registrering i offentlig postjournal. Arkivverket v/Statsarkivet i Trondheim har i tilsyn avdekket arkivrutiner som ikke er i samsvar med arkivforskriftens bestemmelse om registrering i offentlig postjournal. Innbyggernes og medienes demokratiske kontroll av forvaltningen er avhengig av at forvaltningen journalfører dokumenter i tråd med arkivforskriften. Handlinger i strid med arkivforskriften svekker muligheten for demokratisk kontroll med forvaltningen.
Riksarkivaren har ansvar for veiledning og tilsyn med arkivarbeidet i statlige, fylkeskommunale og kommunale institusjoner og enheter. Riksarkivaren har myndighet til å godkjenne blant annet journalføringssystemer og gi pålegg som er nødvendig for at bestemmelsene i arkivloven og arkivforskriften oppfylles. Riksarkivaren har rapportert at tilsynet med forvaltningen og veiledningsarbeidet er styrket og systematisert. Arkivverket kartlegger nå arkivtilstanden i offentlig sektor med sikte på å kunne sette inn målrettede tiltak for forbedringer. Som et ledd i dette arbeidet blir arkivstatistikken videreutviklet for å gi bedre styringsdata. Arkivverket har som mål å øke arkivbevisstenheten og kompetansen i offentlig sektor. I tillegg skal Arkivverket gi pålegg om tiltak som skal bedre arkivfunksjonene.
Riksarkivaren har således et bredt spekter av virkemidler til rådighet for å påse at forvaltningen overholder forpliktelsene i arkivregelverket. Jeg vil følge med på dette arbeidet, og i den forbindelse vurdere om Riksarkivarens virkemidler er tilstrekkelig for å sikre at offentlig sektor følger arkivregelverket, herunder vurdere å tillegge Riksarkivaren sanksjonsmyndighet.