Skriftlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til statsministeren

Dokument nr. 15:525 (2014-2015)
Innlevert: 30.01.2015
Sendt: 02.02.2015
Besvart: 09.02.2015 av statsminister Erna Solberg

Sveinung Rotevatn (V)

Spørsmål

Sveinung Rotevatn (V): Meiner statsministeren det er i tråd med embetsmannseden at eit regjeringsmedlem, i rolla som partileiar, seier seg villig å bryte menneskerettane?

Begrunnelse

Finansminister Siv Jensen uttalte til TV2 i 2009 at ho «i ytterste konsekvens» er villig til å bryte menneskerettane, konkret for å setje ein borgar i forvaring. Dette synet stadfesta finansministeren overfor TV2 16. januar.
Når eit regjeringsmedlem tiltrer, må vedkomande etter Grunnlova § 21 sverge eid. Eiden finansministeren har sverga lyd som følgjer:

'Jeg, finansminister Siv Jensen, lover og sverger, å vise Konstitusjonen og Kongen lydighet og troskap, så sant hjelpe meg Gud den Allemektige og Allvitende'.

Ein del av Grunnlova («Konstitusjonen») er truskapen til internasjonale menneskerettar. Dette vert stadfesta i både §§ 2 og 92. Sistnemnde paragraf lyd som følgjer:

'Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.'

Det finansministeren har uttalt til TV2 står i skarp kontrast til innhaldet i Grunnlova ho har sverga truskap til. På spørsmål frå representanten Audun Lysbakken i spørjetimen 28. januar uttalte finansministeren at ho i den aktuelle saka hadde uttalt seg som partileiar. Spørsmålet er då om embetsmannseiden om å vise 'Konstitusjonen [...] troskap' berre gjeld når vedkomande opptrer i embetsrolla, og om dette i det heile er mogleg å skilje når det er tale om ein partileiar som også er visestatsminister.
Eg ber statsministeren klargjere om det er i tråd med embetsmannseiden at medlemmar i regjeringa uttalar at dei er villige til å bryte menneskerettane, og dermed også den norske Grunnlova.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Etter Grunnloven § 21 skal embetsmenn avlegge embetsed eller embedsforsikring. Alle regjeringens medlemmer har i tråd med dette avlagt ed eller forsikring da de ble utnevnt i statsråd. Statsråd Jensen avla ed 16. oktober 2013.
Regjeringen og statsrådene legger Grunnloven og norsk lov, herunder menneskerettsloven, til grunn for sitt arbeide.