Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:535 (2014-2015)
Innlevert: 03.02.2015
Sendt: 03.02.2015
Besvart: 11.02.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Hva vil statsråden gjøre for at slike samarbeidsfunksjoner i 1. linjeleddet ikke i framtiden må legge ned sitt arbeid?

Begrunnelse

Siden 2002 har fagpersoner i region Helse Fonna og Familievernkontoret samarbeidet om et team som jobbet mot voldsutsatte og seksuelt misbrukte barn. Teamet er bredt sammensatt og jobber i 1. linje lokalt og i region. Per 30. juni 2014 ble arbeidet nedlagt da oppgaven ikke defineres som en 'må-ha'-funksjon og Bufetat har trukket seg ut av samarbeidet. Mye kompetanse på området er opparbeidet over mange år og står i fare for å gå tapt. Dette er kompetanse som er viktig å ivareta for regionen.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Jeg er glad for at representanten Haukeland Liadal retter fokus på arbeidet mot vold og seksuelle overgrep mot barn. Dette er et tema også regjeringen prioriterer høyt. I november 2014 la regjeringen frem en ny tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom.
Arbeidet for å bekjempe vold og seksuelle overgrep et avhengig av et godt og bredt anlagt samarbeid mellom ulike lokale instanser. Dette tverretatlige samarbeidet kan være ulikt organisert i ulike kommuner. Mange steder er det opprettet samarbeidsteam mellom barnevern, BUP, politi, familievernkontoret og krisesenter.
Når det gjelder det konkrete eksempelet i region Helse Fonna, hadde Bufetats fagteam det koordinerende ansvaret for samarbeidet. Da denne type tverretatlig samarbeid ikke er lovpålagt, så har det i følge Bufetat vært nødvendig å trekke fagteamet ut av samarbeidet. Dette medførte at aktiviteten i samarbeidsteamet opphørte.
Til tross for at fagteamet nå ikke lenger er en del av samarbeidet, er det viktig at kompetansen som er opparbeidet tas i bruk i det videre arbeid for å forebygge vold og overgrep mot barn og unge. Alternativer for videreføring av kompetansen og aktiviteten har derfor vært vurdert.
Bufdir opplyser at det nå er tatt initiativ fra Familievernkontoret for Haugalandet og BUP Helse Fonna til å gjenoppta dette arbeidet. Dette vil sikre at opparbeidet kompetanse på volds- og overgrepsområdet fortsatt skal komme utsatte barn og unge til gode, og det tverretatlige samarbeidet vil bli videreført selv om fagteamet ikke lenger deltar.
Regjeringen er svært opptatt av å styrke arbeidet mot vold og seksuelle overgrep mot barn, også i familieverntjenestens arbeid. I 2015 er bevilgningen til familieverntjenesten styrket med 50 mill. kroner. I tillegg til å styrke familievernets forebyggende arbeid og arbeidet med høykonfliktfamilier, skal familievernets tilbud til voldsutsatte barn og familier, og tilbudet til voldsutøvere styrkes. Dette gis det føringer om i tildelingsbrevet til Bufdir for 2015.
Med økte bevilgninger, og føringene om å styrke det utadrettede, forebyggende arbeidet vil jeg forvente at familievernet vil ha større anledning til å delta i denne type tverretatlig samarbeid til beste for barn og familier. Et styrket tilbud på dette området vil være en del av regjeringens arbeid med å bekjempe vold og undertrykking.