Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:542 (2014-2015)
Innlevert: 04.02.2015
Sendt: 04.02.2015
Besvart: 11.02.2015 av finansminister Siv Jensen

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Hva er status i arbeidet med å notifisere en egen skatteordning for ilandføring av olje og gass i tiltakssonen?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Statsstøtte i form av direkte støtte eller gunstig skattlegging mv. er som hovedregel ulovlig etter EØS-avtalen. Det er likevel gitt flere unntak fra det generelle forbudet mot statsstøtte. Unntakene innebærer at statsstøtte på nærmere vilkår kan være forenlig med EØS-avtalen. Statsstøtte må i utgangspunktet notifiseres og godkjennes av ESA før den kan gis.
ESA har med virkning fra 1. juli 2014 vedtatt nye retningslinjer for statsstøtte til investeringer for perioden 2014-2020. Etter regelverket kreves det blant annet godtgjort at statsstøtte er nødvendig for å utløse investeringer. Inntil det foreligger et tilstrekkelig konkret faktagrunnlag til at det kan vurderes om vilkårene for lovlig statsstøtte er oppfylt, har det dermed liten hensikt å notifisere støtteordninger til ESA.
Petroleumsskattesystemet har tjent oss godt ved å sikre det norske folk en stor del av inntektene fra petroleumsressursene på norsk sokkel. Skattesystemet er utformet med sikte på at selskapenes beslutninger ikke skal påvirkes av beskatningen. På denne måten bidrar skattesystemet til god utnyttelse av våre petroleumsressurser. Det er viktig, også for næringen, at skattesystemet er forutsigbart. Det har vært en styrke at skattesystemet er generelt og lønnsomhetsbasert.
I enkelte tilfeller kan selskapene ønske løsninger som ikke er de beste for samfunnet. Det kan da være aktuelt for myndighetene å vurdere tiltak som sikrer at de beste samfunnsøkonomiske løsninger gjennomføres.