Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:543 (2014-2015)
Innlevert: 04.02.2015
Sendt: 04.02.2015
Besvart: 11.02.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Av stortingsmeldingen om Nordisk Samarbeid, går det frem at Arjeplogavtalen av 14. juni 1993 mellom de nordiske land foreslås sagt opp med virkning fra 1.7.2015.
Hvilke rutiner er etablert for å sikre at plikten til å utveksle informasjon om helsepersonell som mister sin autorisasjon i et nordisk land overholdes, jf. avtalens artikkel 18.2?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Overenskomst om felles nordisk arbeidsmarked for visse yrkesgrupper innen helsevesenet og veterinærer (Arjeplogavtalen) omfatter 19 regulerte helseprofesjoner. Avtalen er underlagt Nordisk Ministerråd. Det har over flere år blitt tematisert at avtalen bør kunne oppheves. Hovedårsaken er EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv som har høyere rang enn overenskomsten og ved eventuell motstrid har forrang. En annen grunn til å oppheve avtalen er av pasientsikkerhetshensyn. Dette fordi avtalen kan ha noen uheldige, ikke tilsiktede, konsekvenser som følge av plikt om automatisk godkjenning av personell som allerede er godkjent i et annet nordisk land.
Som de andre nordiske ministrene, er også jeg opptatt av å sikre en fortsatt plikt til å utveksle tilsynsinformasjon og informasjon om opphør eller innskrenkninger i godkjenningsstatus ved et opphør av artikkel 18 i Arjeplogavtalen. Siktemålet er å få på plass gode ordninger for informasjonsutveksling før overenskomsten opphører. Et endelig vedtak om opphør av Arjeplogavtalen er utsatt og vil etter planen bli tatt opp igjen på Ministerrådsmøtet i september i år. Innen den tid bør det være etablert gode rutiner for å imøtekomme behovet for informasjonsutveksling på dette området.
De nordiske landene er for øvrig enige om at det fortsatt er behov for en nordisk arbeidsgruppe med deltakelse fra helsemyndighetene for utveksling av informasjon om relevante profesjonsutdanninger og spørsmål som angår godkjenning av helsepersonell. God gjensidig informasjon skal bidra til å fremme pasientsikkerheten og motvirke unødige grensehindringer mellom de nordiske landene. En arbeidsgruppe forankret i Nordisk Ministerråd vil bidra til å holde oversikt over relevante helsefaglige utdanninger og jevnlig utveksle informasjon, som igjen letter arbeidsflyten mellom landene.