Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:551 (2014-2015)
Innlevert: 04.02.2015
Sendt: 05.02.2015
Besvart: 12.02.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): Mener helseministeren at ambulansetjenesten i Hammerfest er god nok og hva vil ministeren eventuelt foreta seg for å sikre forsvarlige ambulansetjenester i hele landet?

Begrunnelse

Brannsjefen i Hammerfest melder om at brannvesenet stadig oftere er med på akuttmedisinske oppdrag. Mandag 26. januar måtte brannbilen som rykka ut til en trafikkulykke utføre ambulanseoppdrag fordi det ikke var noen ambulanse tilgjengelig. Alternativet var å la pasienten ligge igjen.
Brannsjefen advarer mot utviklinga, og å tro at brannbilene er egna til å kjøre alle typer pasienter. Han peker på at de bare har en primitiv båre med seg, og må improvisere sterkt for å sikre pasienten i bilen. De kan heller ikke kjøre fort når de har med seg en pasient. For mange pasienter vil det være viktig å komme raskt til sykehuset. For andre kan det være livsviktig med akutt hjelp fra helsepersonell underveis.
Klinikksjefen ved Finnmarkssykehuset viser til at forsvarlighetskravet er vurdert som tilfredsstillende både av dem selv og Sintef tidligere, men peker også på en økt oppdragsmengde i ambulansetjenesten og mulighet for at det kan bli konflikt om flere hendelser skjer samtidig.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Befolkningen skal ha tillit til at de får kompetent hjelp når de trenger det i akutte situasjoner. Det er de regionale helseforetakene og kommunene som har ansvar for å sikre befolkningen hjelp i akuttmedisinske situasjoner. Jeg har i forbindelse med spørsmålet innhentet innspill fra Helse Nord RHF om ambulansetjenesten i Hammerfest.
Helse Nord RHF har svart at det er rutine for AMK-sentralene med såkalt trippelvarsling ved trafikkulykker og andre hendelser med motorkjøretøy og personskader. Det betyr at alle nødetatene (politi, brann og ambulanse) rykker ut ved slike hendelser. Det er derfor naturlig at brannvesenet bistår ambulansetjenesten ved akuttmedisinske oppdrag – på samme måte som ambulansetjenesten bistår brannvesen ved brann. Dette er samarbeid mellom nødetatene i praksis, og sørger for at befolkningen i Norge har et best mulig tilbud.
I redegjørelsen fra Helse Nord RHF fremgår det at brannvesenet har dokumentert ett oppdrag med pasienttransport i Hammerfest. Helse Nord RHF understreker at dette neppe kan kalles en utvikling i feil retning, men at det er en fornuftig avgjørelse av personellet på vakt i brannvesenet. Samtidighetskonflikter vil alltid kunne inntreffe i ambulansetjenesten, og i kritiske situasjoner er det avgjørende med et godt samarbeid mellom de ulike nødetatene for å sikre et best mulig tilbud til innbyggerne.
Helse Nord RHF skriver i sin redegjørelse at enkelthendelser ikke kan være dimensjonerende for ambulansetjenesten, og at dagens dimensjonering av tjenesten er vurdert som tilfredsstillende ut fra oppdragsmengden.
Jeg legger til grunn at Finnmarkssykehuset følger utviklingen i oppdragsmengden fortløpende og vurderer behov for eventuelle tiltak når det er nødvendig.