Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:560 (2014-2015)
Innlevert: 06.02.2015
Sendt: 06.02.2015
Besvart: 12.02.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Hvordan jobber statsråden videre for å få etablert et beredskapslager for matkorn?

Begrunnelse

Regjeringen har ønsket å legge bort arbeidet med å etablere et beredskapslager for matkorn. I sin kommentar til anmodningsvedtaket sier Næringskomiteens flertall:

"Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre har merket seg at NILF, den 11. juni 2014, leverte rapporten Notat 2014-12 ‘Marked fra regulering: Vurdering av statlige lagringstiltak for sikker matkornforsyning’ til Landbruks- og matdepartementet. Flertallet har merket seg at rapporten ikke er en sårbarhetsanalyse, men en vurdering av behovet for statlig lagring av matkorn. Flertallet mener det er behov for en mer omfattende risiko- og sårbarhetsanalyse."

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Stortinget vedtok 26.11.13, som del av budsjettavtalen for 2014 mellom regjeringen, Kristelig Folkeparti og Venstre, en anmodning til regjeringen om å utrede behovet for en ordning med kornlager. Anmodningen ble oversendt Landbruks- og matdepartementet for oppfølging.
På bakgrunn av anmodningsvedtaket ba Landbruks- og matdepartementet Norsk institutt for landbruksøkonomisk forsking (NILF) om å utrede behovet for en ordning med kornlager. Departementet mottok 11.06.14 rapporten Notat 2014-12 Marked før regulering: Vurdering av statlige lagringstiltak for sikker matkornforsyning fra NILF.
Hovedkonklusjonen i rapporten var at de norske verdikjedene for matkorn, mel og bakervarer kan håndtere de risikoene som er relevante. Statlig regulert lagring kan vanskelig styrke den norske forsyningssikkerheten merkbart, men kan i stedet svekke markedsaktørenes motiv for egen risikohåndtering.
Regjeringen ga tilbakemelding til Stortinget i Landbruks- og matdepartementets budsjettproposisjon for 2015, jf. kapitlene 1.5 og 13. Regjeringen foreslo ikke innføring av en ordning med beredskapslagring av matkorn i Norge.
Stortinget vedtok ikke innføring av beredskapslagring av matkorn under behandlingen av statsbudsjettet for 2015. Under behandlingen av saken i Næringskomiteen uttalte flertallet følgende, jf. Innst. 8 S (2014-2015):

”Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, mener det er behov for en mer omfattende risiko- og sårbarhetsanalyse.”

Landbruks- og matdepartementet vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte om dette spørsmålet.