Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:571 (2014-2015)
Innlevert: 09.02.2015
Sendt: 09.02.2015
Besvart: 18.02.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): I en serie avsløringer har avisa Nordlys vist store problemer med ambulansetilbudet ved Universitetssykehuset i Nord-Norge på grunn av kutt i tilbudet. Det er tilfeller der pasienter har måttet vente på ambulanse i syv timer. Og på grunn av mangel på ambulanser i Tromsø trekkes ambulanser på omgang ut av omkringliggende områder slik at store regioner står uten ambulanser på enkeltdager ukentlig.
Kan ministeren garantere at det reduserte tilbudet ikke vil kunne gå ut over liv og helse?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Befolkningen skal ha tillit til at de får kompetent hjelp når de trenger det i akutte situasjoner. Det er de regionale helseforetakene og kommunene som har ansvar for å sikre befolkningen hjelp i akuttmedisinske situasjoner. Denne regjeringen har styrket sykehusenes økonomi i 2014 og 2015, blant annet for å sikre god tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester.
Jeg har i forbindelse med spørsmålet innhentet innspill fra Helse Nord RHF om ambulansetjenesten ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Helse Nord RHF har svart at styret ved UNN i desember 2014 vedtok at aktiv pasientbehandling skal prioriteres noe høyere, og beredskap noe lavere enn tidligere. Styret sa seg innforstått med at dette kunne medføre endringer i vaktplaner og økt differensiering av responstidene i ambulansetjenesten. Styret ga sin tilslutning til en utredning om fremtidig struktur i ambulansetjenesten. Styret forutsatte at eventuelle konkrete forslag om strukturendringer ble godkjent i styret.
Ifølge Helse Nord RHF vil ovennevnte utredning og konsekvensanalyse av den fremtidige strukturen i ambulansetjenesten ta noe tid. Arbeidet forutsetter faglige vurderinger, en detaljert transportøkonomisk analyse og bred involvering av ansatte, brukerutvalget og kommunene i prosessen. Etter planen skal utredningen sendes til kommuner og brukerorganisasjoner i mars med svarfrist i slutten av april. Helse Nord RHF registrerer at utredningsarbeidet i seg selv skaper uro, men ber om forståelse for at UNN ikke kan trekke konklusjoner før det foreligger et gjennomarbeidet beslutningsgrunnlag.
Helse Nord RHF skriver videre at UNN har noen akutte bemanningsutfordringer i ambulansetjenesten i Tromsø, og at dette er en utilsiktet situasjon som UNN søker å løse så raskt som mulig, uavhengig av styrevedtaket og prosessen beskrevet ovenfor. Helse Nord RHF understreker at det er uheldig å omdisponere ambulanser fra distriktet til bruk i Tromsø og at UNN forsøker å unngå dette. Dette er en midlertidig løsning for å avhjelpe den akutte situasjonen i perioder, og berørte kommuneleger vil varsles når slik omdisponering av ressurser settes i verk. UNN er bevisst på at ambulansemangelen kan føre til hendelser med samtidighet og mulig konsekvens for forsvarlig pasientbehandling. Situasjonen følges derfor daglig med kontinuerlig overvåking av responstider og samtidighetskonflikter. UNN arbeider med å finne andre og bedre løsninger på bemanningsbehovene i samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste.
Jeg legger til grunn at UNN følger utviklingen fortløpende og vurderer behov for eventuelle tiltak når det er nødvendig.