Skriftlig spørsmål fra Ingunn Gjerstad (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:583 (2014-2015)
Innlevert: 10.02.2015
Sendt: 11.02.2015
Besvart: 18.02.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Ingunn Gjerstad (SV)

Spørsmål

Ingunn Gjerstad (SV): I dag varslet ministeren at han vil dele opp norsk jernbane i ulike trafikkpakker som lyses ut til selskaper som vil drive med persontransport.
På hvilken måte vil ministeren ivareta og sikre de ansattes lønns- og pensjonsrettigheter ved en evt. anbudsutsetting/privatisering?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen arbeider med sikte på å fremme forslag om jernbanereform til Stortinget i løpet av våren 2015. Målet er å gi et bedre togtilbud til pendlere og næringslivet. I dette arbeidet har regjeringen vært tydelig på at ansvaret for jernbaneinfrastrukturen skal ligge hos staten. Dagens regjering har også kraftig økt satsingen på vedlikehold, slik at infrastrukturen vil komme i gradvis bedre stand etter flere år med for lave bevilgninger til vedlikehold og fornying.
Det har vært gode erfaringer med konkurranseutsetting av persontransport på Gjøvik-banen, hvor kundetilfredsheten er blant de aller beste for jernbanen i Norge. Dette gir inspirasjon. Sunn og god konkurranse om persontransport med tog vil inngå som en del av reformforslaget, men hvor staten definerer konkurranseforholdene utfra en helhetlig vurdering av infrastrukturen og behovene til de reisende. Jeg er i den forbindelse opptatt av at de ansatte i jernbanesektoren skal behandles ordentlig og at gjeldende lover og forskrifter skal følges.
Jernbaneloven inneholder en bestemmelse som innebærer at regelverket om arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven vil gjelde ved bruk av konkurranse om avtaler om persontransporttjenester. De ansatte vil i utgangspunktet ha rett til ansettelse hos ny arbeidsgiver med samme individuelle rettigheter som hos tidligere arbeidsgiver. Vilkårene knyttet til lønn, arbeidsvilkår og pensjon vil bli regulert tilsvarende det som gjelder ved virksomhetsoverdragelser.
Formålet med å innføre konkurranse er ikke å svekke de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Fornøyde og motiverte ansatte i jernbanesektoren er viktig for å sikre at jernbanen skal ta sin del av den framtidige del av transportveksten. Jeg vil komme nærmere tilbake til forhold som angår konkurranse innen persontransporten med tog når reformforslaget legges fram for Stortinget.