Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:591 (2014-2015)
Innlevert: 12.02.2015
Sendt: 12.02.2015
Besvart: 19.02.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I 2014 hadde UDI en økning på 4,5 prosent i ubehandlede saker fra 2013. Det gjelder særlig ubehandlede saker om familieinnvandring. Det er uakseptabelt å måtte vente så lenge for å leve som familie. Også antall ubehandlede utvisningssaker og asylsaker øker. Årets budsjett er ytterligere kuttet. I svar til Krf i Stortinget skriver statsråden: «Jeg forventer at saksbehandlingstiden i familieinnvandringssakene går ned i 2015.»
Hvordan skal målet om forkortet ventetid nås?

Begrunnelse

Kutt i budsjettene har ført til stor økning i ventetider for å få familiegjenforening eller behandlet asylsaker. Det er ikke mye moderne og det er fryktelig for folk som bare vil leve normale familieliv.
Og for de som skal få behandlet asylsak, er dette veldig skadelig. Å få behandlet saker raskt er veldig viktig og å bli gående uvirksomme uten engang å komme i gang med søkeprosessen er bare negativt fordi integrering for de som skal bli her, utsettes enda mer.
Anundsen skrev til Stortinget 07.01.15 i svar på spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF):

«Jeg forventer at saksbehandlingstiden i familieinnvandringssakene går ned i 2015.»

Hittil har køene økt og regjeringen har ikke vist noen handlekraft for å få ned køen av folk som bare venter på å få leve et normal familieliv.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Regjeringen styrket i 2014 UDI med om lag 30 mill. kroner til behandlingen av flere oppholdssaker og IKT-utvikling. Dette er videreført for 2015. I 2015 er det også gjort enkelte endringer i UDIs driftsbevilgning som i hovedsak er knyttet til oppgaveendringer på andre områder, gevinstforpliktelser som følge av EFFEKT-programmet, samt regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform. Bevilgningen er også redusert med 3,4 mill. kroner som følge av opphevingen av ordningen for faglærte som ønsker å lære norsk i Norge.
Det er opp til UDI å finne de beste tiltakene for en mest mulig effektiv saksbehandling innenfor de rammene de har fått tildelt av Stortinget. Jeg forventer at UDI jobber kontinuerlig med å forbedre saksflyt og øke effektiviteten for å gi en forutsigbar saksbehandling. Søknader om familieinnvandring har stor variasjon i kompleksitet, og UDI kategoriserer nå sakene i større grad og deler disse inn i forskjellige saksbehandlingsspor. Kategorisering av familieinnvandringssakene i tydelig definerte grupper gir bedre mulighet til aktiv styring av ressurser og til å foreta nødvendige prioriteringer i den daglige driften.
I 2014 har UDI gjennomført flere tiltak for en mer effektiv saksbehandling av familiesakene; omorganisering av UDIs veiledningstjeneste, elektroniske meldinger (eMeldinger) til brukerne på ulike stadier i saksbehandlingsprosessen og nye nettsider med søkeren i fokus. Det er å forvente at produktiviteten går noe ned når man gjennomgår en omfattende omorganisering, men UDI rapporterer at de nå ser effekter av disse tiltakene.
UDI jobber også for å utnytte potensialet som ligger i eksisterende elektroniske verktøy. De er i gang med å utvikle en kalkulator for saksbehandlingstid i familieinnvandringssaker som skal publiseres på UDI.no. Denne vil ta høyde for 13 ulike saksløp, og vil kunne gi brukerne en mer presis angivelse av forventet saksbehandlingstid enn det som er tilfelle i dag. Det er forventet at denne tas i bruk i løpet av mars.
Jeg følger utviklingen gjennom styringsdialogen med UDI, og vil etterspørre resultater av de tiltakene som er iverksatt. Jeg forventer at saksbehandlingstidene stabiliseres på kort sikt, samtidig som det er en målsetting med en viss nedgang i løpet av 2015 for særlig prioriterte og kurante saker.