Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:611 (2014-2015)
Innlevert: 13.02.2015
Sendt: 13.02.2015
Rette vedkommende: Ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU
Besvart: 20.02.2015 av ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Vidar Helgesen

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Hva vil næringsministeren, som har ansvar for EFTA-samarbeidet, foreta seg overfor Sveits, hvis de på denne måten bryter EFTA-konvensjonen?

Begrunnelse

Den sveitsiske regjeringen la onsdag 11. februar fram et lovforslag som en oppfølging av folkeavstemningen i fjor, hvor et flertall av befolkningen gikk inn for å begrense innvandringen til Sveits. I følge lovforslaget vil det fra februar 2017 bli innført årlige kvoter på arbeidsinnvandring til Sveits.
Lovforslaget og de begrensninger det vil innebære, ser ut til å omfatte også EFTA-borgere, noe som i så fall vil være i strid med EFTA-konvensjonen, som er ment å gi EFTA-borgere samme rettigheter innad i EFTA med hensyn til fri bevegelse, som i EØS-avtalen.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Etter at Sveits 9.2. f.å. i en folkeavstemning stemte ja til innføring av en kvoteordning for innvandring fra EU/EFTA-statene, har regjeringen nå framlagt et forslag til gjennomføringslov for parlamentet. Parlamentet har tid på seg til februar 2017 med å behandle lovforslaget.
Sveits og EU er i forhandlinger om det framtidige avtaleverket seg imellom, inkludert en rammeavtale og mulige institusjonelle løsninger. Dersom Sveits og EU innen 2017 ikke finner en løsning på spørsmålet om fri bevegelighet av personer, kan deler av det bilaterale avtalesettet mellom EU og Sveits bli sagt opp.
EFTA-konvensjonen av 1960 ble i 2001 avløst av Vaduz-konvensjonen. Bakgrunnen var at EFTA-statene hadde mer omfattende avtaler med EU enn de hadde seg imellom.
Det er EØS-avtalen som regulerer det økonomiske samkvem mellom tre av EFTA-statene - Norge, Island og Liechtenstein. Sveits har sine egne bilaterale avtaler med EU. Disse er betydelig mindre omfattende enn EØS-avtalen.
Formålet med Vaduz-konvensjonen er å sikre like gode vilkår i det økonomiske samkvem mellom EØS/EFTA-statene og Sveits som mellom Sveits og EU. For å være på høyde med utviklingen i forholdet mellom Sveits og EU holdes Vaduz-konvensjonen oppdatert. Dette skjer ved endringer i vedleggene til konvensjonen og vedtas i EFTAs Råd i Genève. Skulle Sveits begrense fri bevegelighet av personer med EU, må det forventes at Sveits vil ta initiativ til at også Vaduz-konvensjonen endres på dette punkt.
Vi følger utviklingen nøye. Vi er ikke direkte engasjerte i de forhandlingsprosesser som pågår mellom EU og Sveits, og som også berører de frie personbevegelser. Dersom Sveits tar initiativ til begrensninger i den frie personbevegelse mellom Sveits og de tre EFTA-statene som deltar i EØS-samarbeidet, vil man fra norsk side måtte vurdere hvilke konsekvenser dette kan få for samarbeidet i EFTA.