Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:665 (2014-2015)
Innlevert: 23.02.2015
Sendt: 23.02.2015
Besvart: 02.03.2015 av finansminister Siv Jensen

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Hvor stor er totalproveny avskrivingsreglene for driftsmidler i petroleumssektoren for 2015, og hvor stort er statens beregnede provenytap for 2015 som følge av at avskrivningsreglene for driftsmidler i petroleumssektoren er utformet særskilt gunstig?

Begrunnelse

Oljeindustrien kan avskrive verdien av sine installasjoner i løpet av 6 år. Dette er langt mer gunstig enn avskrivningsreglene for landbasert industri. I 2012 beregnet Econ Pöyry verdien av petroleumssektorens avskrivningsordning anno 2009 til 20,8 mrd. NOK. Metoden de brukte var å summere de totale investeringene for 2009, trekke fra letekostnadene, og til slutt sammenligne differansen mellom eksisterende avskrivningsregler og en 10 prosents årlig avskrivning. To offentlige utredninger (NOU 2000:18 og NOU 2014:13) peker på at avskrivninger over 6 år fra investeringstidspunktet er altfor raskt i forhold til levetiden for hovedtyngden av driftsmidlene i virksomheten. NOU 2000:18 peker også på at særskattegrunnlaget er lavere enn grunnrenten om man vurderer over levetiden.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: I vedlegg 1 til Prop. 1 LS (2014-2015) gis det en detaljert oversikt over departementets anslag for skatteutgifter og skattesanksjoner på ulike områder. En skatteutgift er et unntak eller en særordning som reduserer statens inntekter og følgelig innebærer en støtte til enkelte grupper og aktiviteter. Bakgrunnen kan være at skatte- og avgiftssystemet benyttes som virkemiddel for å nå politiske mål. Hensikten med å presentere oversikten over skatteutgifter og skattesanksjoner er å synliggjøre budsjettvirkningen av unntaket og ikke å vurdere om unntaket er hensiktsmessig. For petroleumsskatten vurderes dagens skattesystem opp mot en nøytralt utformet grunnrentebeskatning i tillegg til ordinær overskuddsbeskatning etter samme regler som for øvrige næringer. For 2014 er det anslått en årlig skatteutgift på 20,8 mrd. kroner knyttet til investeringsfradragene i petroleumsskatten(avskrivninger samt friinntekt og rentefradrag i særskatt). Dette anslaget er basert på at investeringsfradragene er sikre for selskapene og dermed kan verdsettes med et risikofritt avkastningskrav. I tråd med omtalen i Prop. 150 LS (2012-2013) er det anslått at selskapenes andel av investeringene etter skatt utgjør om lag 12 pst. I en nøytral petroleumsskatt ville selskapene ha dekket om lag 25 pst. av investeringskostnaden etter skatt. Skatteutgiften er beregnet ved å multiplisere den for høye fradragsverdien med selskapenes aktiverbare investeringer i det aktuelle året. Beregningen er statisk og tar ikke hensyn til at nivået på investeringene kan endres hvis fradragsverdien endres. Petroleumsskatten består av ordinær selskapsskatt (27 pst.) samt en særskatt (51 pst.). Som omtalt i Prop. 150 LS (2012-2013), kan en nøytral særskatt utformes som en kontantstrømskatt eller som en periodisert skatt. For en periodisert særskatt er avskrivningsperioden ikke avgjørende for nøytraliteten så lenge friinntekt og ev. rentefradrag utformes korrekt for å kompensere for verdifallet ved avskrivning over tid. Verdien av investeringsfradragene i særskatten (avskrivning, friinntekt og ev. rentefradrag) vil da på nåverdibasis være lik fradragsverdien for investeringen i en kontantstrømskatt som er lik særskattesatsen på 51 pst. I dagens skattesystem er friinntekt og rentefradrag for høye ut fra avskrivningsperioden på 6 år, slik at samlet fradragsverdi i særskatten er om lag 62 pst. Av den samlede skatteutgiften for 2014 på 20,8 mrd. kroner utgjør dermed for høy friinntekt og rentefradrag i særskatten om lag 18,3 mrd. kroner. En nøytral petroleumsskatt bør ta utgangspunkt i det samme ordinære skattesystemet (27 pst.) som for landvirksomhet. I et nøytralt skattesystem skal avskrivningene reflektere det økonomiske verdifallet, slik prinsippet er for investeringer på land. Den økonomiske levetiden av investeringer i petroleumssektoren vil variere mellom ulike driftsmidler og kan være krevende å anslå. Dersom en forutsetter at det økonomiske verdifallet tilsvarer lineære avskrivninger over 12 år fra produksjonsstart i stedet for dagens avskrivningsregler, reduseres verdien av skattefradraget for avskrivninger fra 26 til om lag 24 pst. av investeringskostnaden. For raske avskrivninger i ordinær skatt utgjør dermed om lag 2,5 mrd. kroner av den samlede skatteutgiften på om lag 20,8 mrd. kroner for 2014. Departementet gjør oppmerksom på at skatteutgiften gir uttrykk for nåverdien av provenytapet for investeringer pådratt i 2014. En regner altså skatteutgiften for en årgang av investeringer, og ikke den påløpte provenyeffekten for 2014. Petroleums-investeringene i 2015 forventes å være lavere enn i 2014, og skatteutgiften vil da være noe lavere.