Skriftlig spørsmål fra Irene Johansen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:627 (2014-2015)
Innlevert: 17.02.2015
Sendt: 17.02.2015
Besvart: 24.02.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Irene Johansen (A)

Spørsmål

Irene Johansen (A): NRK Østfold skriver på nettsiden i dag 17.02.15. at Kystverket i et brev til Samferdselsdepartementet skriver at det er svært lite realistisk å få gjennomført tiltak for å få til en dypere innseiling til Halden. De har derfor ikke satt av ressurser til videre utredning, og at å fjerne Svinesundterskelen heller ikke blir vurdert prioritert i Nasjonal Transportplan for 2018–2027.
Hva konkret er blitt gjort med denne saken siden regjeringsskifte, og er dette også samferdselsministerens prioritering nå?

Begrunnelse

Farleden inn til Halden er trang og med 3 undersjøiske terskler som gjør den grunn og vanskeliggjør innseilingen til Halden. Nexans, som er en av verdens største kabelprodusenter, har siden 1974 hatt produksjon av sjøkabler på fabrikken i Halden. Fabrikken har 1000 ansatte og eksporterer til hele verden. Kablene fra fabrikken blir transportert med skip ut Ringdalsfjorden. Kablene blir stadig lengre og tyngre i følge Nexans, noe som krever større skip for transport. Tersklene gir imidlertid begrensninger for inn og utseiling for større skip som skal hente kablene, og dette vanskeliggjør fabrikken sin virksomheten i Halden. Både Nexans, Halden kommune og Østfold fylkeskommune har de siste 10 årene tatt opp med skiftende regjeringer behovet for å redusere høyden på tersklene og muliggjøre inn- og utseiling for større skip. Den forrige regjeringen fikk laget nye utredninger av mulighetene senest i 2010, og tilbakemeldingen da var at Kystverket og svenske kystmyndigheter skulle gjennomføre en miljø- og konsekvensutredning av saken sammen.
NRK Østfold skriver på nettsiden i dag 17.02.15. at Kystverket i et brev til Samferdselsdepartementet skriver at det er svært lite realistisk å få gjennomført tiltak for å få til en dypere innseiling til Halden. De har derfor ikke satt av ressurser til videre utredning, og at å fjerne Svinesundterskelen heller ikke blir vurdert prioritert i Nasjonal Transportplan for 2018–2027. Dette er en overraskende tilbakemelding på en sak som har pågått over år, og som både Nexans og Østfold fylkeskommune tok opp med samferdselsministeren i møte 25.2.14. og senest i brev av hhv 12.8.14. og 15.09.14. I et intervju med NRK Østfold i går, 16.02.15. sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg at Erlend Wiborg fra regjeringspartiet Frp sier at det jobbes med saken, og at han forventer at Kystverket gjør det samme. Han sier også at det etter at vi fikk ny regjering har vært utstrakt møtevirksomhet opp mot svenske myndigheter om saken, og at han har tro på at det skal være mulig å finne en løsning. Konkret sier han:

"Kystverket kan bare glemme å gi opp kampen. De har full politisk backing fra Fremskrittspartiet og regjeringen."

Det er uklart om det er skjedd noen utvikling i denne saken etter regjeringsskiftet. Jeg ber derfor samferdselsministeren om å klargjøre hva som konkret er blitt gjort i denne saken siden regjeringsskifte, og om Kystverkets prioritering er uttrykk for samferdselsministerens prioritering i denne saken.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Kystverket sendte 17. juni 2013, på oppdrag av daværende Fiskeri- og kystdepartementet, en henvendelse til Länsstyrelsen i Västra Götalands Län i Sverige. I brevet ba Kystverket om å få en fullstendig oversikt over hvilke utredninger svenske myndigheter mente det vil være nødvendig å gjennomføre på norsk side før det kan tas en endelig beslutning i spørsmålet om en mulig utbedring av farleden til Halden i Iddefjorden. Länsstyrelsen i Västra Götalands Län besvarte denne henvendelsen med brev av 24. september 2014 til Kystverket. Kystverket har gått gjennom dette svaret, og har i brev til Samferdselsdepartementet 13. januar i år konkludert med at de vurderer det som svært lite realistisk å få gjennomført tiltaket, sett i lys av de krav svenske myndighetene lister opp i svarbrevet. Kystverket peker på at for å kunne gjennomføre et farledsprosjekt på svensk side kreves det en rekke tillatelser både på regjeringsnivå og fra mark- og miljödomstolen, og framholder at hvis tiltaket vil medføre en skade (på miljø eller natur) som ikke kan aksepteres, vil det kun være mulig å oppnå tillatelse til å gjennomføre tiltaket hvis det anses tvingende nødvendig av allmenne hensyn. Dette er også bakgrunnen for at Kystverket ikke har tatt dette prosjektet med i den gruppen av prosjekter som vurderes prioritert i Nasjonal Transportplan 2018-2027. Jeg ønsker å finne en løsning. Det er en utfordring å få gjennomført et tiltak som på norsk side blir sett på som samfunnsnyttig, men som på svensk side synes å være i konflikt med svensk lovgivning og samlede miljøhensyn. Saken har derfor blitt drøftet med svenske myndigheter ved flere anledninger etter regjeringsskiftet oktober 2013. Etter mottakelse av Kystverkets brev ble saken drøftet i politisk ledelse i Samferdselsdepartementet, og vi bestemte oss for på ny å ta kontakt med den svenske regjeringen. Jeg sendte derfor et brev til den svenske klima- og miljøministeren Åsa Romson 18. februar i år. I dette brevet anmodes ministeren om å gi sin vurdering av om hvorvidt det er realistisk å håpe på at den svenske regjeringen vil hjelpe oss på norsk side å videreføre et aktivt næringsliv inne i Haldenvassdraget. Når klima- og miljøministerens svar kommer, vil jeg ha et bedre grunnlag for å vurdere om vi på norsk side skal sette i verk de omfattende utredningene som svenske myndigheter krever før vi kan be om en endelig svensk vurdering av utdypingen av farleden inn til Halden. Først da vil det være realistisk å vurdere om dette prosjektet vil bli foreslått prioritert inn i Nasjonal Transportplan 2018-2027. Til orientering er siste registrerte initiativ fra før valget høsten 2013 et møte i Stockholm, den 12.9.2012, mellom daværende statssekretær Anders Flanking, Miljödepartementet og daværende statssekretær Kristine Gramstad, FKD.