Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:634 (2014-2015)
Innlevert: 18.02.2015
Sendt: 18.02.2015
Besvart: 04.03.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): E6 Helgeland Sør skulle behandles i Stortinget vårsesjonen 2015. Regjeringen har varslet at den kommer til Stortinget først i juni 2015, samtidig har Presidentskapet sendt ut info til Regjeringen om at saker som skal behandles denne vårsesjonen må sendes til Stortinget senest i april for å være sikre på å bli behandlet før ferien.
Hva er grunnen til at vegpakken først kommer til Stortinget i juni og er det muligheter for å kunne får den tidligere til Stortinget slik at den blir behandlet før ferien?

Begrunnelse

Vegpakke E6 Helgeland Sør er nå til kostnadskontroll såkalt KS2.
Jeg deltok sammen med Ordførerne fra Rana, Hemnes, Vefsn og Grane i et møte med Vegsjefen i Nord i september 2014. Da skulle Vegpakke Sør være klar til KS2 og man antok ca. 3 mnd. til dette. Dette skulle da bety at man hadde god tid til å rekke behandling i Stortinget vårsesjonen 2015.
Man var også klar på at man fortsatt hadde 2020 som ferdigstilleseår.
Rekker man ikke behandlingen i Stortinget våren 2015, vil man få en forsinkelse og oppstart tidligst sommeren 2016. da vil nok ferdigstillelse 2020 bli vanskelig å opprettholde. Det er derfor viktig at saken kommer til Stortinget før juni 2015. Jeg er nå sterkt bekymret for at vi kan få en ytterligere forsinkelse av oppstart av Vegpakke Helgeland E6 sør.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Arbeidet med E6 Helgeland sør har høy prioritet i Samferdselsdepartementet. Det er både ønskelig å nødvendig å gjennomføre en kvalitetsheving av E6, og prosjektet ble grundig drøftet da jeg i juni/juli 2014 befarte de ulike E6 prosjektene i Nordland.
Regjeringen har lovet å overoppfylle Nasjonal Transportplan. Allerede i statsbudsjettet for 2015 bevilges det mer penger årlig enn det som skal til for å innfri NTPs planer for 2014-2017, i motsetning til budsjettforslaget fra avgående regjering for 2014. Vi ligger altså nå foran skjema. Det gir positive utslag som rekordhøy asfalteringsaktivitet i nord Norge i 2014 og store planer for 2015.
Statens vegvesen har uttalt at dersom saken legges frem for Stortinget før sommeren er det realistisk å ferdigstille prosjektet i 2020. Dette innebærer ingen forsinkelse ift. opprinnelig forutsatt fremdrift, jf. også NTP. Saken vil bli lagt frem for Stortinget så snart som mulig etter at KS2-rapporten er lagt frem.
For alle store statlige investeringsprosjekter skal det gjennomføres ekstern kvalitetssikring. Hovedregelen er at prosjekter med kostnadsanslag over 750 mill. kr kommer inn under ordningen. Også prosjektet E6 Helgeland sør omfattes av dette, og det pågår nå en såkalt KS2. Den eksterne kvalitetssikringen gjennomføres av Det Norske Veritas AS, Advansia AS og Samfunns- og næringslivsforskning AS.
KS2-rapporten er forventet ferdig i juni 2015. Saken kan først legges fram for Stortinget etter at rapporten foreligger.
Jeg minner for øvrig om mitt svar på spørsmål nr. 906 til skriftlig besvarelse fra Stortingsrepresentant Juvik 16.06.14, hvor jeg redegjorde for at saken vil bli lagt frem for Stortinget så snart det foreligger tilstrekkelige avklaringer. Saken er også spilt inn i regjeringens oversikt over kommende proposisjoner og meldinger for vårsesjonen 2015. Som representanten er kjent med fremgår det av oversikten på Stortingets hjemmesider at saken er varslet lagt frem i juni.