Skriftlig spørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:653 (2014-2015)
Innlevert: 19.02.2015
Sendt: 19.02.2015
Besvart: 27.02.2015 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Tove Karoline Knutsen (A)

Spørsmål

Tove Karoline Knutsen (A): Noraførr barnehage i Målselv kommune ble opprettet av Forsvaret i 1989. Forsvaret har meldt at de ikke lenger ønsker å være bidragsyter, og at man vil selge barnehagen. Kommunen har derfor bedt om å få overta barnehagen vederlagsfritt. Forsvarsdepartementet avslår dette overfor kommunen med henvisning til Avhendingsinstruksen.
Kan statsråden se at det ville være rimelig at Målselv kommune fikk overta barnehagen vederlagsfritt eller til en rimelig pris?

Begrunnelse

Noraførr barnehage i Målselv kommune ble opprettet av Forsvaret i 1989 som et felles prosjekt mellom Forsvaret og kommunen. Driften ble etter kort tid overtatt av Målselv kommune, mens Forsvaret har dekket kostnadene knyttet til bygget. I løpet av ti år har en større del av Forsvarets militære ansatte valgt pendling til tjenestesteder i Målselv foran å flytte med familien. Denne omstillingen ført til at Forsvaret ikke lenger ønsker å være bidragsyter til den felles barnehagen i kommunen, og man vil derfor selge barnehagen. Forsvaret har sitt nasjonale tyngdepunkt i Indre Troms og båndlegger store arealer både fast og midlertidig i regionen. Dette bygger på et tett og gjensidig samarbeid over flere år. Det kan derfor synes rimelig at Målselv kommune har sendt en anmodning om å få overta barnehagen, når Forsvaret ikke lenger ser seg tjent med å samarbeide om denne institusjonen. Anmodningen fra kommunen er avslått med henvisning til Avhendingsinstruksen.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president datert 19. februar 2015 med spørsmål fra stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen om det er rimelig at Målselv kommune får overta Noraførr barnehage vederlagsfritt eller til en rimelig pris.
Stortinget har gitt Forsvarsdepartementet fullmakt til å avhende fast eiendom uansett verdi til markedspris når det ikke foreligger annet statlig behov for eiendommen. Eiendommene skal normalt legges ut for salg i markedet, men kan selges direkte bl.a. til kommuner til markedspris innenfor EØS-avtalens bestemmelser. Stortinget har videre gitt Forsvarsdepartementet fullmakt til å avhende fast eiendom til en verdi av inntil 100 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris når særlige grunner foreligger.
Styrende for all avhending av overflødig forsvarseiendom er Instruks om avhending av statlig eiendom mv., Avhendingsinstruksen (AI), gitt ved kgl.res. av 19. desember 1997.
Hovedregelen i AI er at «Avhending skal skje på den måten som gir det beste økonomiske resultatet for staten». Videre fremgår det av AI at «Avhending skal skje til markedspris dersom ikke annet er bestemt av Stortinget. Forslag om avhending som gave eller til underpris skal forelegges Finansdepartementet før det fremmes for Stortinget».
Siden omstillingen av forsvarssektoren begynte ved årtusenskiftet har det blitt avhendet ca. 2,8 mill. kvm. overflødig eiendom uten å fravike AIs krav til markedspris. Forsvarsbygg opplyser at de siden 2005 har solgt fire barnehager, enten direkte til kommuner til takst basert på markedspris eller i det åpne marked til markedspris.
Forsvarsdepartementet kan ikke se at det er forhold knyttet til avhending av Noraførr barnehage som gir grunnlag for å fravike kravet om salg til markedspris. Jeg ser derfor heller ikke grunnlag for å fremme forslag til Stortinget om avhending av barnehagen som gave eller til underpris.
Forsvarsdepartementet finner det imidlertid rimelig at kommunen ved et kjøp får fratrekk for eventuell forskuddsbetalt husleie.