Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:660 (2014-2015)
Innlevert: 20.02.2015
Sendt: 20.02.2015
Besvart: 27.02.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Hva vil helseministeren gjøre for å sikre fortsatt høy oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet i Norge?

Begrunnelse

Vaksinedebatten har fått aktualitet etter et nylig meslingeutbrudd i USA. Økt skepsis mot å vaksinere er en trussel mot folkehelsa. Vaksiner er et av de viktigste forebyggende folkehelsetiltakene vi har. Alle barn i Norge blir i dag tilbudt vaksiner gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, og mer enn 9 av 10 norske barn ble i 2013 vaksinert. Dette har bidratt til at vi i Norge i dag har kontroll over mange infeksjonssykdommer som tidligere var utbredt, for eksempel sykdommer som polio, meslinger og difteri. Høy grad av vaksinasjon gir kollektiv beskyttelse for alle. Det er derfor avgjørende å opprettholde en høy oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet i Norge.
I Norge har vi en godt utbygd helsestasjons- og skolehelsetjeneste og barselomsorgen er god. Det gir oss gode forutsetninger for å opprettholde en høy vaksinasjonsgrad. Å drive med målrettet opplysningsarbeid er det viktigste vi gjør for å få bevare oppslutning rundt programmet, og med det en høy grad av vaksinasjon i befolkningen.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Sykdommene det vaksineres mot i barnevaksinasjonsprogrammet er potensielt farlige. Vaksiner beskytter ikke bare den enkelte barn, men også andre i familien og samfunnet gjennom flokkimmunitet. Foreldre av friske barn bør derfor føle det som en solidaritetshandling å vaksinere sine barn. For å hindre epidemier må minst 85-95 % av befolkningen være fullvaksinert.
I Norge har vi i dag en høy oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet, og det jobbes kontinuerlig med å opprettholde dette. Vi har gode overvåkingssystemer som gjør at vi kan følge med på vaksinasjonsdekningen, effekt og sikkerhet (mistenkte bivirkninger) av vaksinene. Dette er viktig for å sikre fortsatt kontroll over sykdommene det vaksineres mot og god og trygg bruk av vaksinene. Disse systemene omfatter blant annet:

- Et landsomfattende nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) som holder oversikt over vaksinasjonsstatus hos den enkelte, og vaksinasjonsdekningen i landet som helhet. Dekningsstatistikken for 2013 viser en høy oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet: http://www.fhi.no/artikler/?id=84900 . Dekningsstatistikken for 2014 blir publisert i april 2015.
- Ved hjelp av det nasjonale meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) overvåkes blant annet forekomst av alle sykdommer vi vaksinerer mot i barnevaksinasjonsprogrammet.
- Kontinuerlig overvåking av mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon meldes og registreres i den nasjonale bivirkningsdatabasen. Dette er viktig for å opprettholde sikker vaksinasjon. Folkehelseinstituttet og Statens legemiddelverk samarbeider om dette arbeidet.

Kunnskapen som samles inn gjennom disse systemene danner, sammen med internasjonale data, et solid kunnskapsgrunnlag for informasjonsarbeidet knyttet til barnevaksinasjonsprogrammet. I tillegg pågår det en rekke forskningsprosjekter som er etablert for å måle effekt og sikkerhet av vaksinasjon. Det er viktig å synliggjøre kunnskapen fra alle disse systemene for at foreldre skal kunne ta informerte valg og for å bevare høy tillit til barnevaksinasjonsprogrammet.
En av de viktigste suksessfaktorene for tilliten til barnevaksinasjonsprogrammet ligger i det personlige møtet mellom helsesøster og foreldre. Der blir det gitt tilpasset informasjon og foreldrene kan stille spørsmål og diskutere eventuelle bekymringer og skepsis.
Barnevaksinasjonsprogrammet er en rettighet for alle barn uavhengig av bosted, bakgrunn og andre sosioøkonomiske faktorer. For å kunne gi målrettet informasjon til de som ikke vaksinerer barna sine eller er i tvil om de skal vaksinere barna, trengs økt kunnskap om disse gruppene. Holdningsundersøkelser og store forskningsprosjekter pågår for å samle slik kunnskap. I tillegg jobbes det med å bedre informasjon også til skolebarn, personer med minoritetsbakgrunn, og mediene.
Vaksinasjon er og bør fortsatt være frivillig i Norge. Vi trenger en god og åpen debatt rundt temaet for å opprettholde tillit til programmet i befolkningen.