Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:666 (2014-2015)
Innlevert: 23.02.2015
Sendt: 23.02.2015
Besvart: 27.02.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): UNHCR anbefalte i oktober at ingen returneres til Irak, uavhengig av provins. Allikevel returnerer Norge alenemødre med barn dit. Landinfo skriver at æresdrap ikke er uvanlig og myndighetskontrollen i Irak ikke gir kvinner beskyttelse mot vold og æresdrap. For Mulla Krekar tar norske myndigheter direkte kontakt for å få garantier mot dødsstraff eller tortur ved retur.
Har ikke kvinner som risikerer æresdrap og kjønnsbasert forfølgelse krav på at norske myndigheter sikrer samme garanti ved retur?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg vil innledningsvis understreke at personer som søker om beskyttelse og har et beskyttelsesbehov, får asyl og oppholdstillatelse i Norge. Vi skal ikke sende noen tilbake til forfølgelse, tortur, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.
Kvinner som oppfyller kriteriene for asyl får således beskyttelse. Det er dermed ikke behov for å innhente noen garanti fra hjemlandets myndigheter i slike tilfeller.
Beskyttelsesbehovene er det opp til Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) å vurdere i den enkelte sak.
Når det gjelder returer til Irak, gjør jeg oppmerksom på at UNE 16. juni 2014 besluttet å suspendere utreiseplikten for personer med endelig avslag på søknad om opphold i Norge og som kommer fra provinsene Anbar, Babel, Bagdad, Diyala, Kerbala, Kirkuk, Ninewa og Salah al-Din. UDI besluttet tilsvarende suspensjon av utreiseplikten 19. juni 2014. Den sikkerhetsmessige situasjonen i Irak, og om det er forsvarlig å returnere dit, vurderes fortløpende av utlendingsmyndighetene.