Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:686 (2014-2015)
Innlevert: 26.02.2015
Sendt: 26.02.2015
Besvart: 05.03.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Norge internerer stadig flere barn. Det må stoppes. Barn skal ikke sitte i fengsel. Norge må bruke alternativer til internering (ATI): meldeplikt og bestemt oppholdssted og utvikle flere alternativer som gjør det mulig å begrense bruken av internering, særlig for barn.
Har justisministeren fakta om i hvilken grad alternativer blir vurdert i dag, og hva gjør regjeringen for å utvikle og gjennomføre alternativ til internering for å ivareta barn?

Begrunnelse

Hensiktsmessigheten av andre mindre inngripende alternativer til internering (ATI), som for eksempel kausjon, garantist og ulike typer elektronisk kontroll, bør utredes og vurderes innført. Alternativer bør kombineres med returarbeid når det anses hensiktsmessig.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg vil avgrense mitt svar til å gjelde fengsling etter utlendingsloven, da det i representantens begrunnelse for spørsmålet står at alternativer til internering bør kombineres med returarbeid når det anses hensiktsmessig. Politiet tilstreber alltid kortest mulig opphold ved Politiets utlendingsinternat (Trandum), og de har et særlig fokus på dette når det er barn involvert. Statistikk fra Politiets utlendingsenhet (PU) viser at de aller fleste er på internatet i mindre enn ett døgn og at det er få mindreårige som oppholder seg der mer enn to døgn. Internatet har en egen adskilt avdeling som er spesielt tilrettelagt for familier. Hvis det viser seg nødvendig å holde mindreårige innsatt i mer enn 24 timer, har PU rutine på å etablere et samarbeid med barnevernet, og videre fengsling skal da også legges frem for domstolsbehandling. I tildelingsbrevet til Politidirektoratet (POD) for 2014 og 2015 har jeg understreket viktigheten av at politiet benytter handlingsrommet som ligger i både utlendingsloven § 105 (meldeplikt og bestemt oppholdssted) og § 106 (pågripelse og fengsling) når det er hensiktsmessig for å forebygge og bekjempe kriminalitet og sikre effektivt returarbeid. POD har rapportert at politiet i 2013 ila meldeplikt eller bestemt oppholdssted etter utlendingsloven § 105 første ledd bokstav a til c i minst 204 saker. Jeg har ikke mottatt tilsvarende statistikk for 2014. Det pågår i dag ikke noe konkret arbeid knyttet til innføring av alternative tvangsmidler i utlendingsloven. Departementet vurderer for tiden om det bør gjøres endringer i utlendingsloven for å klargjøre vilkårene rundt internering av barn.