Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:692 (2014-2015)
Innlevert: 27.02.2015
Sendt: 02.03.2015
Besvart: 06.03.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): I lys av den pågående vaksinedebatten, vil helseministeren vurdere en nasjonal vaksinestrategi?

Begrunnelse

Det pågår en debatt om hvorvidt deltakelse i barnevaksinasjonsprogrammet skal være påbudt, og om enkelte vaksiner skal være obligatoriske. I den anledning skriver Preben Aavitsland i en kronikk i Aftenposten 25.02.15 om ulike tiltak som bør iverksettes før påbud vurderes. Han peker blant annet på at vi har god oversikt over vaksinasjonsdekningen i Norge, men at vi vet lite om den totale befolkningsimmuniteten, spesielt ikke hvordan voksne og innvandrere bidrar. Gjentatte målinger i utvalg av befolkningen kan gi oss svar. Vi vet i dag for lite om grunnene til at barn ikke blir vaksinert. Erfaringene fra helsestasjonene er at de egentlige vaksinasjonsnekterne utgjør bare 1-2 %. De har ulike begrunnelser for sine valg. Foreldrene kan være usikre, bekymret for bivirkninger og reaksjoner som har oppstått etter første vaksinasjon. Barn som innvandrer til Norge, kan blir seint eller aldri fanget opp av helsestasjonen, mens andre barn kan falle utenfor systemet på grunn av flyttinger. Blant tiltakene som foreslås er økt etterutdanning av helsesøstre, tilgjengelige helsestasjoner som holder dørene åpne for foreldre som tidligere har vært i tvil om vaksinering, økt informasjon fra kommunen til foreldre med barn som mangler vaksiner, vaksinasjonsdager og fastleger som informerer aktivt til nye pasienter på sine lister. I Danmark har de blant annet hatt stor suksess med slike tiltak. Arbeiderpartiet mener at en eventuell vaksinestrategi må inkludere en plan for å sikre at kommunehelsetjenesten har tilstrekkelig ressurser for å jobbe aktivt med tiltak som sikrer oppslutning rundt barnevaksinasjonsprogrammet.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Sykdommene det vaksineres mot i barnevaksinasjonsprogrammet er potensielt farlige. Vaksiner beskytter ikke bare det enkelte barn, men også andre i familien og samfunnet gjennom flokkimmunitet. Foreldre av friske barn bør derfor føle det som en solidaritetshandling å vaksinere sine barn. For å hindre epidemier må minst 85-95 % av befolkningen være fullvaksinert. I Norge har vi i dag en høy oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet, og det jobbes kontinuerlig med å opprettholde dette. Vi har gode overvåkingssystemer som gjør at vi kan følge med på vaksinasjonsdekningen, effekt og sikkerhet (mistenkte bivirkninger) av vaksinene. Dette er viktig for å sikre fortsatt kontroll over sykdommene det vaksineres mot og god og trygg bruk av vaksinene. Å sikre oppslutningen om barnevaksinasjonsprogrammet er en permanent oppgave for Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Instituttet har siden 2012 publisert årlige rapporter om barnevaksinasjonsprogrammet. Årets rapport, som vil være basert på registertall fra 2014, er ventet sommeren 2015. Forskere ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt har blant annet igangsatt store studier med registerkoblinger med hensikt å avdekke faktorer som gir lav eller høy vaksinasjonsdekning i ulike befolkningsgrupper. For å kunne gi målrettet informasjon til de som ikke vaksinerer barna sine eller er i tvil om de skal vaksinere barna, trengs økt kunnskap om disse gruppene. Holdningsundersøkelser og store forskningsprosjekter pågår for å samle slik kunnskap. I tillegg jobbes det med å bedre informasjon til skolebarn, personer med minoritetsbakgrunn, og mediene. En av de viktigste suksessfaktorene for tilliten til barnevaksinasjonsprogrammet ligger i det personlige møtet mellom helsesøster og foreldre. Der blir det gitt tilpasset informasjon og foreldrene kan stille spørsmål og diskutere eventuelle bekymringer og skepsis. Nasjonalt Folkehelseinstitutt arbeider kontinuerlig for å sikre at helsestasjonene har tilgang til oppdatert informasjon. Barnevaksinasjonsprogrammet er ett av flere virkemidler i smittevernsarbeidet. En eventuell vaksinestrategi må ta inn over seg mange andre hensyn enn kun oppslutningen om barnevaksinasjonsprogrammet. Regjeringen vil komme tilbake til dette i Legemiddelmeldingen. Jeg takker for innspillet og tar med meg forslagene til tiltak fra representanten i det videre arbeidet.