Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:696 (2014-2015)
Innlevert: 03.03.2015
Sendt: 03.03.2015
Besvart: 05.03.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Hvilke tiltak ser justisministeren for seg bør gjennomføres for å øke servicegraden i politiet?

Begrunnelse

Ifølge årsrapporten 2014 for Spesialenheten for politisaker fremgår det at mange klager i anmeldelser eller andre typer henvendelser til Spesialenheten over at politiet ikke besvarer henvendelser. Flere viser til at de pr. telefon eller e-post gjentatte ganger har tatt opp et spørsmål, men at svaret har uteblitt. Politiet kan ut fra sitt oppdrag ikke la være å svare på henvendelser.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Stortingsrepresentanten viser til Spesialenhetens årsrapport og tar her opp et viktig tema, nemlig politiets dialog med publikum på telefon og e-post. Dette er et område som tidligere ikke er gitt nødvendig oppmerksomhet, men som er fremhevet i avtalen mellom regjeringspartiene og Venstre om Nærpolitireformen. Her stiller vi klare krav til politiets responstid, tilgang til publikumsekspedisjoner og tilgjengelighet på telefon og nett for kontakt og tjenester som kan besørges på denne måten.
Bruk av ny teknologi er et viktig virkemiddel for å nå regjeringens mål om en mer effektiv offentlig sektor. I løpet av de neste årene skal det digitale tilbudet til befolkningen styrkes. Publikum skal oppleve et enhetlig og forutsigbart politi som arbeider etter felles prosedyrer og hvor digitale tjenester skal være en viktig plattform for politiets kontakt med innbyggerne.
Politiet må samles om en felles identitet og felles verdier som støtter opp under etatens samfunnsoppdrag. Politidirektoratet har tatt initiativ til et betydelig endringsarbeid som understøtter denne prosessen og setter fokus på ledere og medarbeidere, deres kompetanse, kultur og holdninger.
Regjeringens forslag til en nærpolitireform vil bli oversendt Stortinget i løpet av kort tid. Et viktig formål med denne er å øke servicegraden i politiet.