Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:717 (2014-2015)
Innlevert: 06.03.2015
Sendt: 06.03.2015
Besvart: 16.03.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): Hvilke tiltak har Samferdselsdepartementet iverksatt for å sørge for fortgang i arbeidet med å sikre jernbaneoverganger og har det blitt øremerket midler til dette arbeidet i 2014 og 2015, og når kan en forvente at arbeidet med å sikre jernbaneoverganger er fullført og har Samferdselsdepartementet en oversikt over framdriften i arbeidet med å sikre jernbaneoverganger i Norge?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Ved utgangen av 2014 var det 3 560 planoverganger på det norske jernbanenettet. Selv om ulykkene er relativt få i forhold til antallet trafikkulykker generelt, er ulykker på planovergangene hovedårsaken til dødsfall og alvorlige ulykker i forbindelse med jernbanedriften i Norge. Sikring og sanering av planoverganger har derfor høy prioritet både i Jernbaneverket og Samferdselsdepartementet. Antall planoverganger på det norske jernbanenettet er mer enn halvert de siste 50 årene, og de siste 10 årene er om lag 850 planoverganger fjernet. På gjenstående planoverganger arbeides det med å redusere risikoen for ulykker gjennom sikringstiltak, bl.a. etablering av planskilte kryssinger (kulverter og bruer), varsling, vegomlegging/utbedring av veg-geometri og holdningsskapende arbeid. Dette viser positive resultater ved at antallet ulykker, drepte og skadde som følge av sammenstøt med tog, har blitt redusert. I henhold til prioriteringen i Nasjonal transportplan 2014-2023 og Jernbaneverkets handlingsprogram blir det hvert år i statsbudsjettet under programområdet ” Sikkerhet og miljø”, foreslått bevilgninger for å ivareta sikkerheten på jernbanenettet. I statsbudsjettet for 2014 ble det avsatt totalt 350 mill. kr på programområdet, hvorav ca. 75 mill. kr ble brukt til sikring og sanering av planoverganger, mens det i statsbudsjettet for 2015 er avsatt totalt 530 mill. kr på programområdet, hvorav 95 mill. kr er planlagt brukt til sikring og sanering av planoverganger. Det vises for øvrig til nærmere omtale i Prop.1 S (2014-2015), side 158-160 om hvordan sikkerheten, herunder sikring og sanering av planoverganger, ivaretas på det norske jernbanenettet. Hvilke tiltak som blir startet opp eller gjennomført det enkelte år, avhenger av oppnådd enighet mellom Jernbaneverket og eiere av tilknyttet vei (Statens vegvesen, fylkeskommuner og kommuner). Arbeidet med sikring av planoverganger er basert på Jernbaneverkets plan for sikring og sanering av planoverganger som bl.a. tar utgangspunkt i risikovurderinger. Hovedtiltaket i pakken er primært å sikre eller sanere alle planoverganger som brukes daglig av motorkjøretøyer. Med en videreføring av dagens budsjettnivå (70-95 mill. kr) vil det ta om lag 20 år å sikre eller sanere alle de om lag 300 planovergangene på det norske jernbanenettet som brukes daglig av motorkjøretøyer. Hvordan dette arbeidet skal prioriteres videre vil inngå som en del av rulleringen av Nasjonal transportplan i 2017. Etter initiativ fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen og Jernbaneverket innledet et tett samarbeid for å vurdere nødvendig tiltak som må gjøres for å ivareta sikkerheten ved jernbanekryssinger der det er åpnet for muligheten til å kjøre med tyngre og lengre modulvogntog og tømmervogntog på inntil 60 tonn og 24 meter lengde på det norske vegnettet.