Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:728 (2014-2015)
Innlevert: 10.03.2015
Sendt: 10.03.2015
Besvart: 13.03.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): I regjeringas framlegg til politireform fastslår regjeringa at minst 90 % av innbyggarane i kvart distrikt skal ha ei makismal køyretid på 45 minutt til næraste tenestestad.
Når ein reknar slik på avstand og tid, kor mange av dagens tenestestader vil kunne bli nedlagte?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Målet med nærpolitireformen er å sikre tilstedeværelsen av et kompetent og effektivt nærpoliti der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer. Organiseringen av politiet skal innrettes slik at publikum opplever at det har et tilgjengelig politi når det har behov for politiets tjenester. Det er behov for å gjennomgå den lokale strukturen, med sikte på å oppnå en inndeling og et nett av tjenestesteder som bedre enn i dag understøtter arbeidet med beredskap og kriminalitetsbekjempelse over hele landet. Lensmannskontorene og politistasjonene vil fortsatt være sentrale i kontakten mellom innbyggerne og politiet. Samtidig bidrar særlig den teknologiske utviklingen til å redusere betydningen av geografiske avstander, ved at innbyggerne kan kommunisere med politiet på annen måte enn ved fysisk fremmøte, og ved at politiet selv vil kunne utføre flere operasjoner ute i «terrenget».
Hvor mange tjenestesteder en slik gjennomgang bør ende opp med, er ikke gitt før gjennomgangen er foretatt. Det bør være gode løsninger lokalt – ikke et konkret antall – som danner premiss for denne prosessen, og oppmerksomheten bør rettes mot de tjenester og den kvalitet som politiet skal levere.
Noen viktige krav er regnet opp i Prop. 61 LS (2014-2015) punkt 5.3, hvor det stilles krav til publikumsservice (bl.a. kjøretid), forebygging, tilgjengelighet og beredskap. Samlet vil disse kravene ligge til grunn for utformingen av ny tjenestedsstruktur.