Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:740 (2014-2015)
Innlevert: 11.03.2015
Sendt: 12.03.2015
Besvart: 25.03.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Kan statsråden visa kor stor andel av norske borgarar fordelt på aldersgrupper som i tidsperioden 2005-2014 var mottakarar av uførepensjon, tilsvarande som i tabell med namn "Mottakere av uførepensjon som andel av befolkningen *), etter kjønn og alder. Pr. 31.12.2005-2014 **). Prosent.", i tillegg til å synleggjera mottakarar av uførepensjon etter fylke og alder i pst. av folketalet, tilsvarande tabell med namn "Mottakere av uførepensjon, etter fylke og alder. Pr. 31.12.2014. Antall."?

Begrunnelse

Nav publiserte 5. mars statistikk for mottakarar av uførepensjon i perioden 2005-2014. Dette er viktig statistikk. Sjølv om det vart publisert fleire tabellar, er det eit ønskje om å få fram fleire tal.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: