Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:753 (2014-2015)
Innlevert: 13.03.2015
Sendt: 13.03.2015
Besvart: 19.03.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Hva er status for arbeidet med etablering av NIBIO, og vil saken, herunder endringer i den regionale organiseringen og lokaliseringen, bli lagt frem for Stortinget?

Begrunnelse

Det er stor uro flere steder i landet knyttet til denne prosessen. Innenfor Bioforsk har styret nå anbefalt betydelige omstruktureringer.
Det er videre blitt hevdet at prosessen med etablering av NIBIO ikke er fullfinansiert over statsbudsjettet og at det derfor vil gå ut over aktiviteten som i dag drives av Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Arbeidet med å forberede etablering av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) er lagt til et interimsstyre. Det overordnede oppdraget for interimsstyrets arbeid er at det nye instituttet skal være etablert og styringsdyktig fra og med 1. juli 2015.
I dette ligger blant annet å vedta faglige strategier for NIBIO med utgangspunkt i LMDs samfunnsoppdrag for instituttet, samt vedta modell for styring, ledelse, organisering og drift. Interimsstyret skal lage en plan for mulig samlokalisering av NIBIOs ansatte som skal arbeide på Ås basert på en effektiv bygningsmessig utnyttelse.
Videre skal interimsstyret foreslå regional struktur for det nye instituttet med utgangspunkt i faglige behov, samtidig som retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og tjenesteproduksjon forutsettes fulgt.
Jeg ønsker å høre interimsstyrets vurderinger og tilrådinger før regjeringen skal fatte endelige beslutninger. Stortinget vil bli forelagt aktuelle problemstillinger vedrørende NIBIO på egnet måte.