Skriftlig spørsmål fra Karianne O. Tung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:761 (2014-2015)
Innlevert: 16.03.2015
Sendt: 17.03.2015
Besvart: 25.03.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Karianne O. Tung (A)

Spørsmål

Karianne O. Tung (A): Styret ved St. Olavs Hospital HF har vedtatt å utrede muligheten for å flytte akuttmottaket ved Orkdal sykehus til St. Olavs Hospital i Trondheim. Prosessen med konsekvensutredning er igangsatt, og forventes ferdig innen sommeren 2016.
Mener helseministeren en slik nedleggelse av akuttmottaket ved Orkdal Sykehus vil styrke tilbudet til pasientene i Orkdalsregionen og på Nordmøre, og hvilke nasjonale føringer er gitt fra ministeren om å se på lokalsykehusene sin rolle?

Begrunnelse

Orkdal Sykehus har et bredt tilbud av somatiske tjenester og et godt kvalifisert personale som sørger for at pasientene får behandling, pleie og omsorg de har krav på. Sykehuset er også legevaktsentral for 17 kommuner med tilsammen nærmere 70 000 innbyggere. Orkdal Sykehus har gjennom 100 års virksomhet fått en sterk forankring i lokalmiljøet. Sykehuset byr på et nært, hyggelig, kompetent og oversiktlig miljø både for pasienter og ansatte. Samtidig som samarbeidet internt ved sykehuset blir godt ivaretatt har sykehuset også utstrakt samarbeid med St. Olavs Hospital i Trondheim, primærhelsetjenesten i samarbeidskommuner og psykiatrien.
Nå har styret ved St. Olavs Hospital HF vedtatt å utrede muligheten for å flytte akuttmottaket ved Orkdal sykehus til St. Olavs Hospital, og dermed utvikle Orkdal til et rent elektivt behandlingssted med den konsekvens at befolkningen i regionen ikke lenger har like god tilgang på øyeblikkelig hjelp. dersom akuttmottaket fjernes, fjernes også flere viktige funksjoner som er en integrert del av sykehusets drift og organisering av akuttmottaket- noe som vil medføre en utrygghet og forringelse av kvaliteten i det øvrige pasienttilbudet ved sykehuset. Det lokale helseforetakets styreleder, Milian Myraunet, uttaler at noen av spørsmålene som reises rundt akuttfunksjoner henger sammen med nasjonale diskusjoner om hvilken funksjon lokalsykehusene skal ha fremover:
"- Det er viktig at vårt arbeid henger sammen med de føringer som skjer nasjonalt" sier Myraunet (http://www.stolav.no/no/Nyheter/gar-videre-med-mulighetsstudien/131540/)

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg vil innledningsvis presisere at jeg ikke har gitt noen nasjonale føringer for å se på lokalsykehusene sin rolle nå. Til høsten vil regjeringen legge frem Nasjonal helse- og sykehusplan, hvor drøftingen av ulike modeller for fremtidens sykehus blir en viktig del. Det er naturlig at helseforetakene ser hen til dette arbeidet når de utreder utviklingen av sitt fremtidige pasienttilbud. I planleggingen av morgendagens akuttberedskap må vi se hva pasientene trenger. Brukerutvalgene i alle helseforetakene sier at det viktigste er at pasientene møter kompetente fagfolk og at kvaliteten på behandlingen er god. Regjeringen ønsker å sette pasienten i sentrum i arbeidet med fremtidens helsetjeneste.
Når det gjelder spørsmålet om nedleggelse av akuttmottaket ved Orkdal sjukehus, baserer det seg på feil premisser. Styrets vedtak i styremøtet 26. februar, sak 5/15, handler om hvordan fremtidig driftsmodell for Orkdal sjukehus skal utredes, med den hovedføringen for utredningen at sykehuset skal være er et senter for planlagt kirurgi for hele universitetssykehuset kombinert med å være et bredt og godt spesialisthelsetjenestetilbud til befolkningen i sykehusets tradisjonelle nedslagsfelt. Samtidig skal en foreslå konkrete løsninger for elektiv kirurgi, poliklinisk aktivitet, behov for senger innenfor fagområder som kreft og indremedisin, øyeblikkelig hjelp-fordeling mellom Orkdal og Øya og forslag til endring i fordeling av senger mellom disse lokasjonene, samt minimalisere dublering av vaktteam mellom Orkdal og Øya.
Resultatet av utredningene planlegges lagt fram for styret ved St. Olavs Hospital innen sommeren 2016 og det er ikke aktuelt for meg å gjøre noen vurderinger av denne saken nå. Helseforetakene har fått klar beskjed om at nedleggelser av akutt- og fødetilbud som ikke er begrunnet i pasientsikkerhet og kvalitet, skal stoppes før nasjonal helse og sykehusplan er behandlet, slik det er beskrevet i regjeringsplattformen.