Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:762 (2014-2015)
Innlevert: 16.03.2015
Sendt: 17.03.2015
Besvart: 23.03.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Vil statsråden sørge for at Stortinget får anledning til å behandle søknaden om utbygging av vannkraft i Nedre Otta, i tråd med føringene i Vassdragsreguleringsloven?

Begrunnelse

Selskapene A/S Eidefoss og Opplandskraft DA har søkt om å få bygge ut ny vannkraft i Nedre Otta. NVE anbefaler ovenfor Olje- og energidepartementet at søknaden innvilges. Vannkraftverk reguleres blant annet av Vassdragsreguleringsloven, hvor det i § 2 fremgår at:

"Vil en vassdragsregulering øke vannkraften i vassdraget med minst 20.000 naturhestekrefter, eller står betydelige interesser mot hverandre, skal saken forelegges for Stortinget før konsesjon blir gitt, med mindre departementet finner det unødvendig."

I Nedre Otta er det flere interesser som står i motstrid til vannkraftutbygging, herunder hensynet til biologisk mangfold og verdien av et sammenhengende elvesystem uten store inngrep. Lågen nord for Harpefoss er et av få store elvesystemer i Norge hvor det ikke er gjort store inngrep i form av vannkraftutbygging. Verdien av å bevare et slikt system illustreres blant annet ved at Fylkesmannen i Oppland tidligere har innstilt på fredning av hele dette systemet.
Når det gjelder naturmiljø og biologisk mangfold, peker NVE på viktigheten av dette elvesystemet i sitt instillingsbrev.
Systemet har store verneverdier, blant annet viktige naturtyper, nasjonalt truede rødlistearter, viktige rasteplasser for våtmarkstrekkfugl, hekkeplasser for rovfugl og overvintringsplasser for fossekall.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Den omsøkte utbyggingen av Nedre Otta kraftverk består av et elvekraftverk som ikke innebærer nye reguleringer, damanlegg eller andre tiltak som krever konsesjon etter vassdragsreguleringsloven. En utbygging som dette krever tillatelse etter vannressursloven, og skal behandles i samsvar med denne lovens bestemmelser om store elvekraftverk. En eventuell utbygging av Nedre Otta kraftverk gjør det nødvendig med erverv av fallrettigheter som er konsesjonspliktige etter industrikonsesjonsloven. Dersom ervervet gjelder vannfall som ved regulering antas å gi mer enn 20.000 naturhestekrefter, eller hvis betydelige interesser står mot hverandre, skal saken etter industrikonsesjonsloven forelegges for Stortinget før konsesjon blir gitt, med mindre departementet finner det unødvendig. Ved beregningen av kraftgrunnlaget for ervervet har det vært tatt utgangspunkt i hva vannfallet samlet kan bidra til for både eksisterende og eventuelle nye vassdragsreguleringer, Det er som det fremgår ovenfor, ikke omsøkt noen ny regulering i Nedre Otta. Uten bidraget fra allerede foretatte vassdragsreguleringer oppstrøms, har Nedre Otta et kraftgrunnlag under 20 000 naturhestekrefter. For denne utbyggingssaken er det derfor tvilsomt om dette kravet til antall naturhestekrefter i det hele tatt vil være oppfylt. Står betydelige interesser mot hverandre, skal saken også forelegges Stortinget med mindre departementet finner det unødvendig. Så langt i konsesjonsbehandlingen kan jeg ikke se at interessemotsetningene er av en slik art at foreleggelse for Stortinget vil være nødvendig. I den vurderingen må det tas utgangspunkt i prosjektet slik det fremstår med de tilpasninger og vilkår som fremgår av NVEs innstilling. Ytterligere tilpasninger kan også være aktuelle før saken tas opp til endelig behandling. Til grunn for min vurdering så langt bygger jeg på en omfattende behandling av konsesjonsmyndigheten der alle interessegrupperinger har fått anledning til å komme til orde og gi uttrykk for sitt syn det være seg på befaringer, og på møter i distriktet og i departementet. I den forbindelse har vi også mottatt mye relevant dokumentasjon som grunnlag for den avveining som til slutt skal foretas. Hovedregelen er at slike utbyggingssaker avgjøres av Kongen i statsråd på ordinært vis.