Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:792 (2014-2015)
Innlevert: 23.03.2015
Sendt: 23.03.2015
Besvart: 27.03.2015 av utenriksminister Børge Brende

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Medfører det riktighet at utenriksministeren har gitt signaler om at kulturarrangementer finansiert av norske ambassader først og fremst skal ha et næringsperspektiv?

Begrunnelse

I utenriksdepartementets budsjett for 2015 vises det til at man har videreført innsatsen for å styrke norske kulturinteresser og kulturaktører i utlandet. Det vises til "Meld. St.19 (2012-2013) Regjeringens internasjonale kulturinnsats" og utenrikstjenestens egne tiltak ute for å bidra til kunnskap om, tillit til og forståelse, engasjement og interesse for Norge, norske synspunkter og norsk politikk hos relevante målgrupper, og styrke den internasjonale dimensjonen ved kulturløftet. Det er følgelig ingen signaler om endret politikk på dette området.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Regjeringens internasjonale kultursatsing er en integrert del av arbeidet for norske interesser. Målet med satsingen er å styrke norsk kulturlivs internasjonale muligheter, bidra til et aktivt og levende norsk kulturliv og bidra til at norsk kultur er en del av den globale utviklingen innenfor de ulike kulturfeltene.
Å styrke entreprenørskap i kultursektoren er et mål for regjeringen. Det har i flere år vært stadig mer oppmerksomhet om kultursektoren som næring. Økt internasjonal kunnskap og erfaring i alle ledd i kulturbransjene bidrar til at kunstneres arbeidsmuligheter internasjonalt styrkes. Det er et godt samarbeid mellom norsk utenrikstjeneste og norske kulturbedrifter som forleggere, agenter, filmprodusenter og festivaler om å fremme norsk kulturs internasjonale muligheter. Reisestøtteordningen for musikk ble således i 2013 utvidet til å gjelde management og andre relevante bransjeaktører som igjen bringer norske musikere ut i verden. Musikkbransjens vektlegging av innovasjon og næringsutvikling følges opp av de mest relevante utenriksstasjonene. Utenriksdepartementet har i mange år støttet norske galleriers deltakelse på kommersielle visningsarenaer for visuell kunst. Dette arbeidet styrkes nå med Kulturdepartementets nye budsjettpost for kunstgalleriers utenlandssatsing. Dette betyr ikke at kulturarrangementer finansiert av norske ambassader først og fremst skal ha et næringsperspektiv. En helthetlig satsing for norsk kultursektor i utlandet omfatter imidlertid alle aktører og ledd i det profesjonelle kulturlivet – enkeltkunstnere og deres støtteapparat i organisasjoner og bedrifter. Noen deler av kulturlivet er mer avhengig av offentlig støtte for internasjonal eksponering enn andre. Samtidig er det å bistå næringsaspektet ved kulturlivets internasjonale satsinger en naturlig del av utenriksstasjonenes tjenesteyting overfor kultursektoren.