Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:805 (2014-2015)
Innlevert: 25.03.2015
Sendt: 26.03.2015
Besvart: 07.04.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): I hvor stor utstrekning mener statsråden at Miljødirektoratet legger Stortingets vedtak og innstilling Innst. 145 S (2014 - 2015) til grunn ved utarbeidelsen av endring av blyhaglreguleringen?

Begrunnelse

Etter at Stortinget vedtok å be regjeringen legge til rette for å tillate bruk av blyhagl til jakt utenfor våtmarksområder og skytebaner, har Miljødirektoratet sendt forslag til endringer av blyhaglreguleringen (2015/1457) på høring. I høringsnotatet foreslås det å opprettholde et forbud mot å bruke blyhagl, men med unntak for jakt på noen spesifikke arter.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Jeg har bedt Miljødirektoratet oversende et utkast til høringsbrev med forslag til endring av produktforskriften. Et slikt forslag ble oversendt departementet 2. mars 2015. Forslaget ble da vurdert, og Miljødirektoratet ble i brev sendt 6. mars 2015 bedt om å gjennomføre høring av forslaget.
Miljødirektoratet har i sitt utkast til høringsbrev foreslått å endre forbudet mot blyhagl i produktforskriften § 2-2 og i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 17. Miljødirektoratet har foreslått en regulering som ligner reguleringen som var før totalforbudet mot blyhagl ble innført. Miljødirektoratet foreslår et generelt forbud mot bruk av blyhagl, men som åpner for bruk av blyhagl til jakt på jaktbare arter som jaktes med hagle, og som hører hjemme i skogen, på fjellet og over åpent vann, samt gjess og ender på innmark. I 1991 ble det vurdert et forbud mot blyhagl som knyttet seg opp mot bruk av blyhagl i visse geografiske områder (våtmarker). Forslaget ble gått bort fra siden det ville være vanskelig å fastsette grensene for våtmarkene, samt at det ville være vanskelig for jegeren å kjenne til om han er i eller utenfor et våtmarksområde. Det ville også være vanskelig å føre tilsyn med et forbud knyttet opp til geografisk avgrensede våtmarksområder. Denne problematikken gjør seg fortsatt gjeldende, og taler for at Miljødirektoratets løsning er en egnet løsning.
Stortinget ba ”regjeringen legge til rette for å tillate bruk av blyhagl til jakt utenfor våtmarksområder og skytebaner”. Miljødirektoratets forslag legger til rette for bruk av blyhagl til jakt på jaktbare arter som er typiske for områder som ikke er våtmark, samt opprettholder forbud på skytebaner.
Forslaget er nå på høring og anbefaling fra Miljødirektoratet vil senere bli oversendt departementet.