Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:811 (2014-2015)
Innlevert: 26.03.2015
Sendt: 27.03.2015
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 10.04.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Hvilke ordninger er videreført når det gjelder tilskudd til ladestasjoner etter at ansvaret ble overført til Enova?

Begrunnelse

I 2014 ble det gitt statlige midler gjennom Transnova til delfinansiering av ladestasjoner. Det ble etablert stasjoner mange steder i Norge, men mange fikk også avslag på sine søknader. Det gjaldt for eksempel Otta i Sel kommune.
Nå er oppgavene til Transnova overtatt av Enova, og det er uklart hvilke ordninger som nå gjelder for denne type miljøtiltak.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Olje- og energidepartementet styrer Enova på et overordnet nivå gjennom fastsettelsen av formål, hovedmål og et særskilt resultatmål i avtalen om forvaltningen av midlene i Energifondet. Enova har frihet til å prioritere satsingsområder og prosjekter slik at det oppnås mest mulig energi- og klimaresultater i tråd med avtalen mellom departementet og Enova.
Enova har overtatt Transnovas oppgaver knyttet til miljøvennlig transport, jf. Prop. 1 S (2014-2015). Enova og Olje- og energidepartementet har inngått en tilleggsavtale om oppfølgingen av de nye oppgavene. Det er blant annet tatt inn et nytt hovedmål i avtalen, hovedmål nummer syv, med følgende ordlyd:
”Enova skal bidra til reduserte klimagassutslipp i transportsektoren”.
Transportsektoren er et nytt interessant arbeidsfelt for Enova. Jeg legger til grunn at transportområdet vil få stor oppmerksomhet og at de vil utvikle nye effektive virkemidler framover. Innenfor de økonomiske rammene for Enova er det godt rom for en mer omfattende satsing enn den Transnova hadde. Enova er åpen for søknader til gode transportprosjekter innenfor sine eksisterende programområder og vil behandle disse fortløpende. Også de som tidligere har fått avslag fra Transnova, kan søke på nytt.
Enova har gjennom avtaletillegget fått i oppdrag å utarbeide en strategi og finansieringsplan for ladestasjoner og infrastruktur for elbil. Dette arbeidet skal være ferdig i løpet av første halvår 2015 og vil være med på å danne et grunnlag for Enovas videre satsing på området.