Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:823 (2014-2015)
Innlevert: 27.03.2015
Sendt: 27.03.2015
Besvart: 13.04.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Hva er bakgrunnen for at regjeringen ikke lenger gir kompensasjon for miljøavgifter til slike formål og hva vil statsråden gjøre for å sikre driften av Skibladner?

Begrunnelse

Fram til 2014 har verneverdige fartøy, museumsjernbaner, tekniske anlegg og kulturminner i museumssektoren vært omfattet av et fritak fra avgiftsplikt for forskjellige miljøavgifter. 1.1. 2014 ble ordningen endret ved at det ble innført en refusjonsordning administrert av Riksantikvaren.
Fra 1.1. 2015 er denne ordningen bortfalt og dette medfører at driften av bl.a. Skibladner blir svært krevende. En svak økning i Skibladners driftstilskudd over kulturbudsjettet ble presentert som en styrking av driften og til vedlikehold, ikke som en kompensasjon for bortfall av andre tilskudd.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Stortingsrepresentant Rigmor Aaserud viser til at:

”Fram til 2014 har verneverdige fartøy, museumsjernbaner, tekniske anlegg og kulturminner i museumssektoren vært omfattet av et fritak fra avgiftsplikt for forskjellige miljøavgifter. 1. januar 2014 ble ordningen endret ved at det ble innført en refusjonsordning administrert av Riksantikvaren. Fra 1. januar 2015 er denne ordningen bortfalt og dette medfører at driften av bl.a Skibladner blir svært krevende. En svak økning i Skibladners driftstilskudd over kulturbudsjettet ble presentert som en styrking av driften og ti1 vedlikehold, ikke som en kompensasjon for bortfall av andre tilskudd.”

Verneverdige fartøy, museumsjernbaner og tekniske anlegg med stor kulturhistorisk verdi var tidligere fritatt for forbrukeravgift på avgiftspliktige produkt (CO2-avgift på olje og kull og koks med mer). Ordningen opphørte med virkning fra 2014.
Bakgrunnen for at Regjeringen ikke lenger gir kompensasjon for å dekke ulike avgifter knyttet til miljøskadelige produkter for verneverdige fartøy, museumsjernbaner og tekniske anlegg er at vi er opptatt av å forenkle regelverket. Vi ønsker heller ikke å ha bestemmelser som åpner opp for å gjøre unntak fra prinsippet om at den som forurenser et miljøgode skal betale for det. Samtidig som kompensasjonen bortfalt økte bevilgningen til fartøy med 5 mill. kroner i 2014. Bevilgningen skulle komme de fartøyene som har mistet avgiftskompensasjon til gode. Riksantikvaren gir tilskudd til mange ulike tiltak på det enkelte fartøy og tar hensyn til merkostnadene mange fartøy får som følge av at det ikke lenger gis refusjon for disse avgiftene. I praksis medfører dette at det er særlig passasjerskipene som tilgodeses, da disse har størst kostnader med de avgiftsbelagte produktene og fordi opprettholdelse av driften er svært sentral for disse fartøyenes vedlikeholdsøkonomi. Selv om tilskuddsutmålingen er lavere ift. tidligere refusjon for miljøavgifter, så er tilskudd til de øvrige tiltakene høyere, slik at det total tilskuddsbeløpet Skibladner har mottatt fra Riksantikvaren har økt de to siste årene ift. hva fartøyet har mottatt i tilskudd i 2011, 2012 og i 2013. Skibladner fikk til sammen kr 2 550 000 i tilskudd i 2014, hvorav kr. 282.000 var begrunnet i bortfall av kompensasjon for miljøavgifter. I 2015 har Skibladner mottatt kr.1.690 000 i tilskudd.