Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:838 (2014-2015)
Innlevert: 07.04.2015
Sendt: 08.04.2015
Besvart: 16.04.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): I statsrådens svar på skriftlig spørsmål nr. 706 vises det til "den faglige konsensusen på området".
Kan statsråden legge fram en oversikt, spesifisert med ICD-10 diagnoser, over hvilke diagnoser som utredningen har kompetanse til å stille og hva som er den faglige konsensusen for behandling, inklusive kirurgiske metoder, for hver av de aktuelle ICD-10 diagnosene?

Begrunnelse

Pasienter med alvorlig eller invalidiserende kjeveleddsdysfunksjon oppgir at det ved henvendelse ikke har vært mulig å få en oversikt som viser hva den faglige konsensusen er. Jeg ber derfor statsråden sørge for at den faglige konsensusen for tverrfaglig utredning og dertil behandling gjøres kjent.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Representantens spørsmål er av svært faglig karakter. Jeg har derfor innhentet opplysninger fra Helsedirektoratet som har oppgitt følgende:
Pasienter henvist til prosjektet har ofte sammensatte og komplekse problemstillinger som tilfredsstiller kravene til flere diagnoser, og der det er avgjørende å få et helhetlig bilde av deres situasjon. I TMD-prosjektet møter pasienten erfarne kliniske spesialister innenfor psykologi, fysioterapi, medisin og odontologi som kan fange opp andre tilstander og henvise videre til andre helseforetak ved behov.
ICD-10 kodeverket er i seg selv ikke egnet til å bestemme behandling. Basert på kliniske symptomer og funn utarbeides det i samarbeid med pasienten en individuell, tverrfaglig behandlingsplan. Utredningsteamet har kompetanse til å stille alle aktuelle diagnoser for pasientgruppen.
Til informasjon har et internasjonalt konsortium utarbeidet Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (RCD-TMD), publisert i 2014: http://www.rdc-tmdinternational.org/Home.aspx. Dette er pr i dag det best validerte diagnostiske verktøy innen feltet. Verktøyet er under oversetting og bearbeiding til norsk: http://www.tannlegetidende.no/i/2015/2/d2e2864
Ellers er en ny nasjonal faglig retningslinje for diagnostisering og behandling av TMD under utarbeiding i Helsedirektoratet. Deler av retningslinjen vil inneholde informasjon av generell karakter som vil være til nytte for helsepersonell, pasienter og deres pårørende. Retningslinjen vil ferdigstilles i løpet av 2016.