Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:855 (2014-2015)
Innlevert: 10.04.2015
Sendt: 13.04.2015
Besvart: 20.04.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Hvordan vil statsråden sørge for en nasjonal oppfølging av den lovpålagte plikten til å tilby alle pasienter med lovfestet rett en pasientkoordinator og vil statsråden innhente informasjon om tilbudet, og i tilfellet ikke, hva er begrunnelsen for ikke å innhente slik informasjon?

Begrunnelse

I svar 20.03.2015 på undertegnedes skriftlige spørsmål 12.03.2015 om statsråden kan gi en oversikt over hvilke sykehus som tilbyr pasientkoordinator etter spesialisthelsetjenestelovens § 2-5a, svarer Helse- og omsorgsministeren at departementet ikke har en slik oversikt og ikke stiller krav om en slik rapportering.
Stortinget har gjentatte ganger presisert viktigheten av at pasienter med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester får tilbud om pasientkoordinator. Daværende stortingsrepresentant Bent Høie stilte skriftlig spørsmål til daværende Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre om departementets oppfølging av denne lovpålagte plikten 09.01.2013 og presiserte den gangen viktigheten av at foretakene faktisk fulgte opp loven. Daværende statsråds svar var tilnærmet likelydende dagens statsråd sitt svar til undertegnede 20.03.2015.
03.06.2013 reiste daværende stortingsrepresentant Bent Høie interpellasjonsdebatt i Stortinget om samme forhold. Han viste til at på tross av at pasienter hadde hatt rett til pasientkoordinator i 13 år så fikk for få oppfylt rettigheten. Daværende stortingsrepresentant Bent Høie understreket at det var alvorlig når noe Stortinget mente var så viktig at en valgte å lovfeste det ikke ble fulgt opp. Daværende stortingsrepresentant Bent Høie refererte i sitt interpellasjonsinnlegg til svaret daværende statsråd ga på hans skriftlige spørsmål 09.01.2013:

"Jeg har også spurt den nåværende helseministeren om hvor mange pasienter som får oppnevnt pasientkoordinator. Det var det for noen måneder siden ikke mulig å få et svar på. Det betyr at det heller ikke er noen nasjonal oppfølging av dette lovpålegget slik det er i dag.
Jeg mener dette er alvorlig. Først og fremst er det alvorlig for de pasientene som kunne fått et tilbud, som er et av de viktigste tilbudene Helsetilsynet etterlyser, utenom behandlingen, nemlig et kontaktpunkt å forholde seg til- en som føler et ansvar gjennom hele pasientforløpet, og som kan påvise at pasienten faktisk får den behandlingen man har krav på."

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg viser til mitt brev av 19. mars 2015 til stortingsrepresentant Kjersti Toppe, der jeg svarer at Helse- og omsorgsdepartementet som hovedregel ikke stiller krav om spesifikk rapportering på oppfyllelse av lovkrav.
Når det gjelder kravet om at det skal oppnevnes koordinator for pasienter med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester, er dette imidlertid vurdert som så viktig at det ble stilt som særskilt krav i oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2014. Helse- og omsorgsdepartementet mottok i mars 2015 rapportering på dette kravet som del av årlig melding for 2014. Rapporteringen viser at helseforetakene arbeider aktivt for å innfri lovkravet, men at det fortsatt ikke er på plass ved alle sykehus.
Som nevnt i brevet av 19. mars d.å., er det min vurdering at dagens bestemmelse i spesialisthelsetjenestelovens § 2-5a om koordinator i spesialisthelsetjenesten, som sier at ”koordinator bør være lege, men annet helsepersonell kan være koordinator når det anses hensiktsmessig og forsvarlig”, ikke er treffsikker, og at dette kan ha forsinket oppfyllelse av lovkravet. I det arbeidet vi nå er i gang med, ønsker vi derfor å styrke pasientenes rettigheter ved at den enkelte skal få rett til kontaktlege. Samtidig ønsker vi å fjerne hovedregelen om at koordinator i spesialisthelsetjenesten skal være lege, slik at koordinatorfunksjonen kan ivaretas av andre yrkesgrupper enn leger. Jeg vil også foreslå at Helsedirektoratet får i oppdrag å utarbeide en implementeringsstrategi og en veileder for lovbestemmelsen, i samarbeid med helseforetakene og berørte fagmiljøer. På denne måten vil jeg sikre at lovkravet følges opp i tjenestene.