Skriftlig spørsmål fra Jorodd Asphjell (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:858 (2014-2015)
Innlevert: 10.04.2015
Sendt: 13.04.2015
Besvart: 16.04.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jorodd Asphjell (A)

Spørsmål

Jorodd Asphjell (A): Hvordan vil justisministeren sikre en oppbygging av fag- og spesialistmiljøer med tilstrekkelig antall ansatte - uten at dette går på bekostning av et styrket nærpoliti som er tilstede og tilgjengelige for befolkningen 24 timer i døgnet?

Begrunnelse

Proposisjonen (trygghet i hverdagen - nærpolitireformen) fastslår at formålet med reformen er å utvikle et robust nærpoliti som har alle politiets oppgaver og som er operativt, synlige og tilgjengelige for befolkningen. Det skal utvikles et effektivt og kompetent nærpoliti som er tilstede for befolkningen der hvor de bor og oppholder seg.
Samtidig peker reformen på at det skal utvikles robuste fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer. For eksempel etterforskningsmiljøer og store operasjonssentraler.
Styrking av nærpolitiet og utvikling av robuste fagmiljøer er meget viktig for å utvikle et mer kompetent politi som effektivt forebygger og bekjemper kriminalitet, og som samtidig sikrer borgernes trygghet.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Formålet med nærpolitireformen er, som spørsmålsstilleren også legger til grunn for sitt spørsmål, å finne en god balanse mellom solide fagmiljøer og lokal tilstedeværelse.
Dagens distriktsinndeling gir ikke politiet de nødvendige rammevilkår for å kunne løse sine oppgaver på en best mulig måte. Strukturen er også til hinder for å sikre nødvendig robusthet i etterforskningen av alvorlig kriminalitet, og for å håndtere større politiaksjoner og hendelser. Ved å legge til rette for større enheter, vil politiet kunne skape mer solide fagmiljøer med større effektivitet og grad av spisskompetanse, samtidig som mer politikraft kan frigjøres til operativ og synlig polititjeneste. I denne prosessen legger regjeringen stor vekt på lokalt samarbeid og lokale forhold når det gjelder organisering av de ulike fagmiljøene, og vi stiller også en rekke krav til politiets publikumsservice, forebygging, tilgjengelig og beredskap som skal bidra til god kvalitet på polititjenesten.
For å sikre politiet en organisering som legger til rette for å nå disse målene fremmet regjeringen Prop. 61 LS (2014-2015) Endringer i politiloven m.v. (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen), som nå er til behandling i Stortinget.