Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:859 (2014-2015)
Innlevert: 13.04.2015
Sendt: 13.04.2015
Besvart: 20.04.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): SV vil ha mer forskning på bærekraftig landbruk i hele landet. Det er stor uro om vedtaket til interimsstyret i NIBIO om den regionale strukturen i Bioforsk. Både faglig og økonomisk dokumentasjon på nedlegging/ nedbygging mangler. Fagstrategien til NIBIO som viktig grunnlag mangler. Strukturendringer må derfor ikke skje nå.
Vil statsråden legge saken fram for Stortinget i budsjett for 2016 med en helhetlig gjennomgang for styrking av forskning på mangfoldet og bredda i norsk landbruksproduksjon?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Regjeringen har besluttet å fusjonere Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning 1. juli i år og etablere Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Formålet er å etablere et faglig og økonomisk robust forsknings- og utviklingsmiljø, som leverer kunnskap av høy kvalitet og relevans til næring og forvaltning. Mer ressurser skal brukes på utvikling av ny kunnskap, innovasjonsrettet arbeid og forvaltningsstøtte, og mindre ressurser skal gå til administrasjon, drift og vedlikehold.
Jeg er opptatt av at landbruks- og matsektoren har faglig sterke og effektive forskningsmiljøer av høy kvalitet. Dette er nødvendig for å øke matproduksjonen under endrede klimatiske forhold og for å styrke konkurranseevnen. Jeg har ambisjoner om at NIBIO skal bli en viktig bidragsyter på disse områdene.
Fra interimsstyret for NIBIO har jeg fått tilrådinger som innebærer at kunnskapsutvikling for landbruksnæringene i hele landet kan ivaretas med færre regionale enheter enn det Bioforsk har i dag. Bioforsk har også kommet frem til en slik konklusjon etter å ha utredet saken siden 2013.
Jeg har nå saken til vurdering før regjeringen skal fatte endelige beslutninger. Stortinget vil bli forelagt aktuelle problemstillinger vedrørende NIBIO på egnet måte.