Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:873 (2014-2015)
Innlevert: 15.04.2015
Sendt: 16.04.2015
Besvart: 22.04.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): NRK Brennpunkt og flere andre mediesaker har reist spørsmålet om politiet prioriterer saker og forstår betydningen av at mennesker som vitner mot bakmenn i saker om menneskehandel får beskyttelse.
Mener justisministeren at de sakene som er belyst er enkelttilfeller eller er det et uttrykk for politiets prioriteringer, og hvordan vil statsråden følge opp saken?

Begrunnelse

Regjeringen Stoltenberg la fram 2 handlingsplaner mot menneskehandel. Den siste utløp i 2014, og det er ikke fremmet noen nye handlingsplaner fra regjeringen.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Regjeringen vil styrke innsatsen for å bekjempe menneskehandel. Flere menneskehandlere og kriminelle nettverk må avsløres og straffeforfølges. Politiet må kunne identifisere ofre, utarbeide trusselvurderinger og iverksette nødvendige sikkerhetstiltak.
Menneskehandelssaker skal være prioriterte saker hos politiet. De siste årene har tallet på anmeldelser gått opp, hvilket er en ønsket utvikling fordi mørketallene antas å være høye.
Menneskehandelssaker er som regel komplekse og ressurskrevende saker for politiet å etterforske og iretteføre. Politiet har et klart potensial til å bli bedre på feltet. Dette er også en viktig del av nærpolitireformen og avtalen mellom regjeringspartiene og Venstre hvor de nye politidistriktene skal ha kompetanse og kraft til å bedre etterforske og iretteføre slike saker.
Et eksempel på at politiet evner å prioritere og sette av tilstrekkelig med ressurser, vises blant annet i den såkalte LIME-saken, der en storstilt etterforskning fremdeles pågår.
Politidirektoratet gjennomfører nasjonale seminarer for å heve kunnskapen til politi og påtale. I tillegg har Politidirektoratet og Kripos i løpet av de siste tre årene besøkt 12 politidistrikter for å styrke politiets arbeid mot menneskehandel.
For 2015 er det bevilget 15 millioner kroner til opprettelsen av spesialiserte grupper mot menneskehandel i Oslo, Hordaland, Rogaland, Sør-Trøndelag og Agder politidistrikter. I forkant av tildelingene må politidistriktene utarbeide strategier mot menneskehandel.
Regjeringen arbeider nå med en ny handlingsplan mot menneskehandel som skal ferdigstilles i løpet av 2015. Politiinnsatsen vil stå sentralt i denne planen. Vi vil også vurdere om det bør etableres et nasjonalt system for identifisering og oppfølgning av ofre for menneskehandel, slik en internasjonal ekspertkomité har anbefalt.
Jeg er imidlertid enig i at dette arbeidet ikke har vært tilstrekkelig prioritert tidligere, men mener det nå er i ferd med å bli gjennomført en rekke tiltak og forbedringer som vil sette politiet bedre i stand til å løse også disse oppgavene.