Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:879 (2014-2015)
Innlevert: 16.04.2015
Sendt: 17.04.2015
Besvart: 23.04.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): 22.5 2014 vedtok Arendal bystyre reguleringsplan for ny E18 Tvedestrand - Arendal med tilførselsvei. Veitraseene vil gå tvers gjennom Arendal bymark som er et viktig natur- og friluftsområde for byen. Flere organisasjoner mener planene strider mot intensjonene i plan- og bygningsloven, de nye retningslinjene for bolig-, areal- og transportplanlegging og stortingsmeldingen om friluftsliv. Ødeleggelsene kan minimeres ved at traseen flyttes noe eller legges i tunnel.
Vil statsråden endre reguleringsplanen?

Begrunnelse

Arendal Bymark øst er et unikt område på 8 km2. Dersom man legger sammen den planlagte E-18 traseen, med areal satt av til industriområder, vil det redusere Bymarka med et område som tilsvarer 17 % av Bymarka. På grunn av oppdelingen bringer man trafikkstøyen inn i hele friluftsområdet, og frarøver alle kommende generasjoner i sentrale Arendal muligheten til gode naturopplevelser og rekreasjon i gang- og sykkelavstand til eget bomiljø. Bymarka i Arendal, gjør det mulig for mer enn 10.000 mennesker å gå rett ut i terrenget uten transportbehov, og for en by med store levekårsutfordringer. Denne typen arealplanlegging er i strid med intensjonene bak en rekke statlige vedtak og retningslinjer.
Vi viser også til at det finnes gode alternativer til løsningen som er vedtatt i reguleringsplanen fra Arendal bystyre. Vi viser videre til brev fra Den Norske Turistforening, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom til Kommunal- og moderniseringsministeren og Klima- og miljøministeren datert 15.4.2015 som utdyper flere av problemstillingene vi her tar opp.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Jeg vil innledningsvis understreke at det er positivt og viktig med engasjement for å bevare viktige natur- og friluftsområder i nærmiljøene våre. Jeg viser til at reguleringsplanen for E18 (med tilførselsveg Krøgenes–Longum) ble enstemmig vedtatt av Arendal bystyre og er i samsvar med kommunedelplan E18 Tvedestrand-Arendal, vedtatt i Arendal bystyre 31.5.2012. I sin uttalelse 28.3.2012 sluttet Fylkesmannen i Aust-Agder seg til Statens vegvesens anbefalte trasé, og berømmet Statens vegvesen for et grundig planarbeid der de kryssende interessene er avveid på en god måte. Fylkesmannen fremmet likevel innsigelser på tre punkter vedrørende E18 og hadde merknader vedrørende tilførselsveg Krøgenes–Longum. Innsigelsene ble løst, og merknadene knyttet til tilførselsvegen ble tatt til følge. Fylkesmannen i Aust-Agder fremmet 17.3.2014 innsigelse til detaljreguleringen, begrunnet i manglende rekkefølgebestemmelser for opparbeidelse av kompenserende tiltak for friluftsliv i tilknytning til tilførselsveg Krøgenes–Longum, samt enkelte forhold knyttet til ivaretagelse av Songenbekken. Innsigelsen ble imøtekommet, og var dermed løst før kommunens planvedtak. Fylkesmannen i Aust-Agder stadfestet kommunens vedtak om detaljregulering etter klagebehandling 18.12.2014. Fylkesmannens vedtak bygger på at klagene (herunder klage fra Interessegruppen bevar Arendal bymark øst) gjaldt tilførselsvegen til ny E18 fra Krøgenes til E18 og videre til Longum. Fylkesmannen har i sin klagebehandling ikke tatt stilling til øvrige deler av detaljreguleringen. Fylkesmannen har 27.3.2015 fått inn en omgjøringsbegjæring av sitt vedtak i klagesaken, som nå er under behandling. Saken er også oversendt Sivilombudsmannen, som opplyser at de avventer fylkesmannens behandling av omgjøringsbegjæringen før de eventuelt går inn i den. På bakgrunn av ovennevnte legger jeg til grunn at de miljøfaglige sidene av saken er godt utredet og at kravet om medvirkning er ivaretatt på vanlig måte i planprosessen. Reguleringsplanen er altså vedtatt av kommunen, i samsvar med vedtatt kommunedelplan, og ved senere klagebehandling stadfestet av fylkesmannen. Som følge av omgjøringsbegjæringen er saken fortsatt under behandling hos fylkesmannen. Med den informasjon som foreligger, kan jeg derfor ikke se at det er grunnlag for at departementet skal gå nærmere inn i saken for eventuelt å oppheve kommunens planvedtak og endre planen. Brevet fra Den Norske Turistforening, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom, med forespørsel om møte, vil bli behandlet på vanlig måte.