Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:883 (2014-2015)
Innlevert: 17.04.2015
Sendt: 17.04.2015
Besvart: 24.04.2015 av finansminister Siv Jensen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): I regelverket for skattefradrag for gaver gitt til frivillige organisasjoner stilles det som en forutsetning for at stiftelser kan komme innunder ordningen at det er gitt offentlig støtte til stiftelsen.
Vil finansministeren vurdere om stiftelser som ikke mottar offentlig støtte også kan komme innunder ordningen?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Etter skatteloven § 6-50 gis skattytere rett til fradrag i alminnelig inntekt for pengegaver til visse frivillige organisasjoner når gaven utgjør minst 500 kroner i det året gaven gis. Fradraget kan ikke utgjøre mer enn 20.000 kroner.
I skatteloven § 6-50 er det blant annet stilt som vilkår for fradragsrett at mottakerorganisasjonen er et selskap, en stiftelse eller en sammenslutning som har sete i riket eller annen EØS-stat. Organisasjonene kan ikke ha erverv til formål og må drive aktivitet innenfor visse godkjente formål. Selskaper og sammenslutninger må ha nasjonalt omfang 1. januar i det år gaven ytes. Stiftelser er selveiende formuesmasser som ikke har medlemmer. For stiftelser gjelder derfor ikke kravet til nasjonalt omfang. Isteden for er det krav om at stiftelsen må motta offentlig støtte det året gaven ytes. Dette er begrunnet som følger i Ot.prp. nr. 1 (1999-2000) pkt. 2.5.3:

”(n)år en organisasjon mottar statsstøtte vil vedkommende organisasjon være underlagt kontroll av den myndighet som har ansvaret for statsstøtten. Den enkelte statlige støtteordning vil også ha kriterier som sikrer formålsoppnåelsen.

(...)

Kravet til offentlig støtte er satt av administrative grunner. Et krav om offentlig støtte vil innebære en kontroll med stiftelsens virksomhet. Det er større behov for kontroll med stiftelser, enn med medlemsorganisasjoner som har flere tusen medlemmer. Stiftelser kan bli drevet av få personer.”

Ordningen med fradragsrett for gaver til frivillige organisasjoner er utformet med sikte på at ordningen skal være enkel å administrere. I sammenheng med dette er kravet om statsstøtte til stiftelsen satt for at skatteetaten i mindre utstrekning skal behøve å gå stiftelsene nærmere etter i sømmene..
Etter at gavefradragsordningen ble utvidet til også å gjelde for organisasjoner, herunder stiftelser, som er hjemmehørende i andre EØS-land, er behovet for kontroll med stiftelser ytterligere aktualisert. Selv om kravet om statsstøtte er tilpasset norske forhold og ikke nødvendigvis gir den samme trygghet for stiftelsers innretning og formålsoppnåelse i andre land, så kan dette kravet bidra til å forenkle skatteetatens kontrollarbeid også med slike stiftelser i andre EØS-stater.
Stiftelser kan drive utstrakt arbeid innenfor de områder som gavefradragsordningen omfatter uten å motta statsstøtte. Jeg vil derfor vurdere om det finnes andre måter å sikre kontroll med stiftelsers virksomhet og anvendelse av gavemidler, herunder også i andre EØS-stater.