Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:908 (2014-2015)
Innlevert: 24.04.2015
Sendt: 27.04.2015
Besvart: 04.05.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Må det nye veiselskapet ta i bruk mer bompenger utover de foreslåtte 30 milliardene om finansieringsrammen på 130 milliarder til de 7 prosjektene i selskapet ikke strekker til?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Som presisert i Meld. St. 25 (2014–2015) På rett vei legger regjeringen opp til at det skal fremmes proposisjon for Stortinget om betaling av bompenger på vanlig måte, det vi si som når bygging skjer i regi av Statens vegvesen. Utbyggingsselskapet for veg vil ikke selv ha anledning til å rekvirere bompenger utover Stortingets vedtak.
Kostnadsoverskridelser utover prisstigning dekkes i prosjekter i regi av Statens vegvesen i samsvar med gjeldende retningslinjer for bompengeprosjekt. Det innebærer at kostnadsøkninger opp til kostnadsrammen blir dekt med statlige midler og bompenger etter samme prosentvise fordeling som innenfor styringsrammen. Kostnadsøkninger utover kostnadsrammen dekkes med statlige midler.
Som omtalt i stortingsmeldingen vil usikkerhet og risikofordeling mellom utbyggingsselskapet og staten være et sentralt tema i forhandlingene av avtalen mellom selskapet og Samferdselsdepartementet, herunder hvordan eventuelle kostnadsøkninger og kostnadsreduksjoner i forhold til kvalitetssikringen før selskapet overtar ansvar for prosjektet, skal håndteres.