Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:921 (2014-2015)
Innlevert: 29.04.2015
Sendt: 29.04.2015
Besvart: 06.05.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Kan statsråden leggja fram ei oversikt over utviklinga i andelen sysselsette personar med minst sju års butid i riket fordelt på landbakgrunn for perioden 2000-2014, der desse personane blir fordelt både med same landbakgrunn som i Dokument nr. 15:826 og på einskildland?

Begrunnelse

Eg viser til statsråden sitt svar på mitt skriftlege spørsmål vedkomande andelen registrerte sysselsette med minst sju års butid fordelt på landbakgrunn, i tillegg til fordeling av heiltid og deltid, jf. Dokument nr. 15:826 (2014-2015). Svaret inneheld ei fordeling av heiltids- og deltidstilsette personar med minst sju års butid i riket, men fordelinga viser ikkje andelen sysselsette personar for gruppene med ulik landbakgrunn, slik eg ønskte å få svar på.
Eg bed difor om at statsråden legg fram ei oversikt som viser utviklinga i andelen sysselsette personar med minst sju års butid i riket fordelt på landbakgrunn, slik at denne andelen viser sysselsette i pst. av personar med minst sju års butid med same landbakgrunn.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Vedlagt følgjer ei oversikt over sysselsetjingsdelar for innvandrarar med butid på sju år og meir, fordelt etter både enkeltland (ark 1) og ein åtte-delt landbakgrunn (ark 2).
Tala er henta ut frå SSB sin statistikkbank. Denne tidsserien går tilbake til 2008.