Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:931 (2014-2015)
Innlevert: 30.04.2015
Sendt: 04.05.2015
Besvart: 11.05.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Vil kunnskapsministeren lytte til Barneombudet og sikre at hensynet til barns beste går foran reaksjonsbehovet mot foreldre som er dårlige betalere i norske barnehager?

Begrunnelse

I 2014 mistet 180 barn plassen i barnehage eller SFO i Bergen, som reaksjon på manglende foreldrebetaling. Samme linje er praktisert i flere andre norske kommuner. Blant dem som har reagert på denne praksisen er Barneombudet og Foreldreutvalget for grunnskolen, fordi de mener det rammer noen av de barna som trenger tilbudet aller mest. I en avklaring fra Kunnskapsdepartementet datert 8. april 2015, slås det fast at barna vil ha ny rett til barnehageplass ved neste opptak i kommunen. SV mener en slik praksis står i fare for å gjøre barna til kasteballer i systemet, og gi barna en mindre trygg og stabil oppvekst.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Jeg har tidligere redegjort for regelverket for oppsigelse av barnehageplass, herunder vektlegging av barnets beste, til stortingsrepresentanten Kjersti Toppe i svar på spørsmål til skriftlig besvarelse, dokument nr. 15: (2014-2015):

"Dersom det går fram av barnehagens vedtekter og kontrakten med foreldrene at plassen kan sies opp ved mislighold, er det et alminnelig kontraktsrettslig krav at misligholdet må være vesentlig for at avtalen skal kunne heves. Ethvert mislighold kan dermed ikke føre til oppsigelse. Det vises til at foreldrebetalingen er liten i forhold til de offentlige tilskuddene til barnehageplass, noe som må få betydning for hva som skal regnes som et vesentlig mislighold. Misligholdt foreldrebetaling i èn måned kan ikke regnes som vesentlig.
I tillegg til å vurdere om misligholdet er vesentlig, må barnets beste være et grunnleggende hensyn når det skal tas stilling til om en barnehageplass skal sies opp, jf. Grunnloven § 104 annet ledd og barnekonvensjonen som er gjennomført i norsk rett ved menneskerettsloven § 2 fjerde ledd. Dersom et barn mister barnehageplassen som følge av betalingsmislighold, må det understrekes at barnet ikke mister retten til barnehageplass. Dette innebærer at foreldrene kan søke om barnehageplass ved neste opptak, og kommunen skal i denne sammenhengen oppfylle retten til plass, uavhengig av om det er ubetalte betalingsforpliktelser fra en tidligere barnehageplass.
Det er ikke heldig at et barns plass sies opp og barnet dermed mister barnehageplassen og kontakten med kjente og trygge omgivelser. Både barnehageeier og kommunen har et ansvar for å vurdere om det ligger årsaker bak betalingsmisligholdet som kan gi grunnlag for hjelp og støtte fra kommunen. Det kan også benyttes ordinære former for gjeldsinndrivelse i stedet for å si opp plassen dersom foreldrene misligholder foreldrebetalingen.
For øvrig er det viktig å følge opp denne problematikken med forebyggende tiltak som legger til rette for at familier med lav betalingsevne kan benytte seg av barnehageplass. I år vil det bli innført ny moderasjonsordning som gjelder alle familier med lav inntekt og gratis kjernetid for 4 og 5-åringer. Dette vil kunne bidra til at familier med lav inntekt får redusert foreldrebetaling, og dermed vil ha lettere for å betjene denne uten mislighold."

Jeg viser i tillegg til Kunnskapsdepartementets brev til Utdanningsdirektoratet av 8. april d.å. der det blant annet avklares at barn som har mistet barnehageplass som følge av foreldrenes betalingsmislighold, vil ha rett på ny plass ved det neste kommunale opptaket, uavhengig av om neste opptak er et hovedopptak eller et løpende opptak.
Nevnte avklaringer viser at et betalingsmislighold må være vesentlig for at det skal være grunnlag for oppsigelse og at barnets beste må ivaretas i vurderingen av om en plass skal sies opp. Det er også avklart at barnet ikke mister retten til plass selv om den konkrete barnehageplassen sies opp, og at barnet har rett til ny plass ved neste opptak. Disse juridiske innrammingene av barnets rett til barnehageplass, samt den vesentlige styrkingen av moderasjonsordningen og innføringen av gratis kjernetid, skal bidra til at alle barn kan få barnehageplass uavhengig av familiens økonomi.
Det er min vurdering at regelverket ivaretar at barn ikke skal miste barnehageplassen selv om foreldrene misligholder betalingsforpliktelser. Det er imidlertid på det rene at foreldre som tar imot barnehageplass også aksepterer at en viss del av kostnadene skal dekkes gjennom foreldrebetaling, jf. barnehageloven § 15 og forskrift om foreldrebetaling i barnehager av 16.12. 2005 nr. 64. Størrelsen på foreldrebetalingen fastsettes som kjent gjennom Stortingets årlige budsjettvedtak. Når foreldre tar imot tilbud om plass, aksepteres samtidig denne betalingsforpliktelsen.
En ordning som innebærer at foreldre kan misligholde foreldrebetalingen over lengre tid uten å miste barnehageplassen, og at disse foreldrene heller ikke faller inn under moderasjonsordning eller gratis kjernetid, vil i langt på vei innebære gratis barnehage for dårlige betalere. Etter min vurdering ville dette være en urimelig forskjellsbehandling for alle de barnefamiliene som står på venteliste for en barnehageplass.
Jeg ønsker at kostnaden for en barnehageplass skal tilpasses familiens økonomi, jf. ny moderasjonsordning og innføring av gratis kjernetid, og barnets beste skal være sentralt i vurderingen av om en plass kan sies opp.