Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:932 (2014-2015)
Innlevert: 30.04.2015
Sendt: 04.05.2015
Besvart: 11.05.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Hva vil statsråden gjøre for å sikre det viktige arbeidet minoritetsrådgiverne gjør også etter 2015?

Begrunnelse

IMDis minoritetsrådgivere tjenestegjør ved et utvalg videregående og ungdomskoler som har en stor andel elever med minoritetsbakgrunn. Det er 30 minoritetsrådgivere i hele landet, de fleste er i Oslo, men bl.a. 1 i Rogaland. Rådgiverne har vært ansatt i midlertidige prosjekter siden 2008 til 2012 og prosjektet ble forlenget ut 2015. Direktoratet har overført ansvaret av rådgiverne til kommunene og håper at de vil videreføre ordningen. Flere av rådgiverne opplever nå å få negative signaler om evn videreføring av ordningen. Behovet for minoritetsrådgivere er økende, i ett land med mer mangfold.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Tvangsekteskap er en kriminell handling, som er forbudt ved lov i Norge. Alle barn og unge skal ha de samme mulighetene til en oppvekst fri fra vold, kontroll og alvorlige begrensninger til å ta egne valg. Regjeringen prioriterer arbeidet for å bekjempe vold og undertrykking og for å gi gode tilbud til barn, ungdom og voksne som er utsatt for vold. Regjeringen ønsker å styrke arbeidet mot tvangsekteskap.
Mitt departement koordinerer regjeringens samlede arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet. Det er et arbeide jeg har forsterket i departementet. Det er etablert et nasjonalt bo- og støttetilbud for dem over 18 år, som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om dette. Jeg stoppet planlagt nedbygging av antall plasser høsten 2013. Støtten til dette tilbudet ble økt både i 2014-budsjettet og 2015-budsjettet, og det gis totalt 13,2 mill. kroner til dette tilbudet i 2015. Institutt for samfunnsforskning har nylig gjennomført en kartlegging av det miljøterapeutiske arbeidet i botilbudene. Dette er første gangen de som benytter bo- og støttetilbudet selv er tatt med i en kartlegging. Jeg har også tatt initiativ til å flytte Kompetanseteamet fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), for å få en nærmere tilknytting til arbeidet med det nasjonale bo- og støttetilbudet. Jeg vurderer nå hvordan vi kan styrke tilbudene til de som er utsatt for tvangsekteskap.
Ordningen med minoritetsrådgivere på ungdoms- og videregående skoler med høyt antall elever med minoritetsbakgrunn, ble iverksatt som et tiltak under Handlingsplan mot tvangsekteskap i 2008, og er forlenget ut 2016 under den nå gjeldende handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet (2013-2016). IMDi har det formelle arbeidsgiveransvaret for minoritetsrådgiverne. For å sikre god forankring av minoritetsrådgivernes arbeid i skolene, har IMDi inngått samarbeidsavtaler med skoleeiere. Samarbeidsavtalen innebærer at daglig ledelse og oppfølging av den enkelte rådgiver og deres arbeid ivaretas av skolens ledelse. Det er kun Østfold Fylkeskommune og Drammen kommune som også har overtatt det formelle arbeidsgiveransvaret for sine minoritetsrådgivere, og disse stillingene blir fortsatt finansiert av IMDi gjennom refusjon av lønn. IMDi har det faglige ansvaret for alle minoritetsrådgivere, og disse to minoritetsrådgiverne deltar på faglige samlinger på lik linje med øvrige minoritetsrådgivere.
Fafo og Institutt for samfunnsforskning (ISF) gjennomfører nå en brukerundersøkelse av ordningen med minoritetsrådgivere. Resultatene skal foreligge sommeren 2015. IMDi melder at ordningen med minoritetsrådgivere i skolen er svært vellykket. Det gjør også første delrapport i følgeevalueringen av den nåværende handlingsplanen fra Institutt for samfunnsforskning (ISF rapport 2015:003 Hva med 2017? Første delrapport i følgeevalueringen av Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013-2016 ). Jeg vil ta med meg hovedfunnene i vurderingen av ordningen med minoritetsrådgivere, og i arbeidet med politikkutvikling på feltet.
Jeg vil snart legge frem en melding til Stortinget om likestilling mellom kvinner og menn. Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet vil omhandles i meldingen under temaet vern mot vold og overgrep. Frivillige organisasjoner og sentrale aktører som jobber på disse feltene var invitert til innspillsmøter i januar og februar, og har kommet med mange gode innspill, som jeg nå tar med meg i arbeidet med videre å styrke innsatsen mot tvangsekteskap.