Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:939 (2014-2015)
Innlevert: 05.05.2015
Sendt: 06.05.2015
Besvart: 18.05.2015 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): På hvilket grunnlag kan departementet hevde at Stiftelsen Militærhistorisk Forum Østlandet (SMFØ) ikke er i stand til å stå for driften av flysamlingen på Gardermoen, hvem har departementet denne påstanden fra, og hva er departementets planer for videre drift av flysamlingen på Gardermoen?

Begrunnelse

Under en omtale av driften av flysamlingen på Gardermoen i regi av Stiftelsen Militærhistorisk Forum Østlandet (SMFØ) skriver departementet i Prop. 1 S (2014-2015):

«Stiftelsen er ikke lenger i stand til å oppfylle Stortingets forutsetning om driften av en publikumstilpasset utstilling.».

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 5. mai i år med spørsmål fra stortingsrepresentant Sverre Myrli om grunnlaget for oppsigelsen av samarbeidsavtalen med Stiftelsen militærhistorisk forum Østlandet (SMFØ).
Forsvarets oppsigelse av kontrakten med SMFØ har en lang og kompleks forhistorie. I mai 1997 behandlet Stortinget Innst. S. 303 (1996-1997), jf. St.prp. nr. 57 (1996-1997) om investeringer i Forsvaret. Stortinget vedtok den gang at det skulle bygges ett nytt lagerbygg med publikumsfaciliteter til Forsvarets flysamling på Gardermoen. Stortinget vedtok samtidig at SMFØ skulle forestå driften av flysamlingen. Det ble knyttet tre forutsetninger til denne beslutningen. For det første at stiftelsen skulle stille ca. 5 mill. kroner til disposisjon for å dekke kostnadene til publikumsarealet. For det andre at stiftelsen selv skulle ta seg av driften av samlingen uten kostnader for staten, og at inntektene fra publikumsfacilitetene, helt eller delvis, skulle finansiere denne driften. Den tredje forutsetningen var at et eventuelt overskudd i sin helhet skulle tilfalle stiftelsen, og dermed komme flysamlingen til gode.
I forbindelse med Stortingets behandling av Innst. S. nr. 7 (1999-2000), jf. St.prp. nr. 1 (1999-2000) om statsbudsjettet for 2000, gav komiteen uttrykk for at man ikke anså at forutsetningene i Innst. S. nr. 303 (1996–1997), jf. ovenfor, var oppfylt. På dette grunnlaget besluttet Stortinget å be Forsvarsdepartementet om så raskt som mulig å fremme forslag om organisering av driften ved Forsvarets flysamling Gardermoen, der fagmyndighet Forsvarsmuseet fikk ansvaret også for tilgjengelighet og drift av anlegget.
Forsvarsdepartementet har fulgt opp Stortingets vedtak fra 1996/97 ved å gi Forsvarets museer i oppdrag å inngå en samarbeidsavtale med SMFØ. Videre ble det gitt et engangstilskudd på 2,25 mill. kroner i 2007.
Forsvarsdepartementet har fått opplyst at Forsvarets museer avsluttet samarbeidet med SMFØ 24. september 2012. Årsaken opplyses å være uenighet mellom SMFØ og Forsvarets museer om videre utvikling og drift av flysamlingen. Det hadde videre oppstått store samarbeidsproblemer. SMFØs overføring av ansvaret for drift og forvaltning til Stiftelsen Akershusmuseet fra 1. januar 2010, innebar at samarbeidsavtalen mellom Forsvarets museer og SMFØ ikke lenger ble ansett for å ha gyldighet. En driftsavtale kan kun inngås mellom ansvarlige museer, i dette tilfelle Stiftelsen Akershusmuseet og Forsvarets museer.
Det er viktig for departementet å få bragt klarhet i sakskomplekset og forhistorien. Forsvaret og Forsvarsbygg har fått i oppdrag å foreta en grundig gjennomgang av hele saken. Det må bl.a. bringes klarhet i omstendighetene knyttet til oppsigelsen av samarbeidsavtalen. Svaret på dette og andre forhold rundt Forsvarets samarbeid med stiftelsen vil foreligge i løpet av høsten. Ettersom samarbeidsavtalen ble sagt opp 2012, og departementet ble kjent med situasjonen i 2014, er Stortinget også informert om saken i Forsvarsdepartementets budsjettforslag for 2015, jf. Prop. 1 S (2014-2015).
SMFØ er i denne anledning invitert til møte med politisk ledelse 18. mai 2015.