Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:976 (2014-2015)
Innlevert: 13.05.2015
Sendt: 15.05.2015
Besvart: 20.05.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Regjeringen har nylig vedtatt egne retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser. I forslaget til ny politireform legges det opp til at lokalisering av politidistriktenes administrasjonssteder med tilhørende operasjonssentraler skal bestemmes av Politidirektoratet.
Hvorfor følger ikke Justis- og beredskapsdepartementet regjeringens egne retningslinjer?

Begrunnelse

I Prop. 61 LS heter det under punkt 14.9 - distriktsmessige konsekvenser:

"Som det fremgår av punkt 12, går departementet inn for en ny politidistriktsinndeling med 12 politidistrikter. Politidirektoratet gis fullmakt til å bestemme hvor administrasjonsstedene i politidistriktene skal plasseres geografisk. Politidistriktets operasjonssentral bør lokaliseres på samme geografiske sted som administrasjonsstedet. Politidirektoratet skal også her følge retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser".

I de nye retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser, godkjent ved kongelig resolusjon av 18. november 2014, står det imidlertid under punkt 2:

"Fagdepartementet skal gjere endeleg vedtak om lokalisering av underliggjande verksemder som er omfatta av retningslinjene. Dette gjeld ikkje universitet og høgskule, der styra kan gjere endeleg vedtak med heimel i universitets- og høgskulelova. Ved avgjerd om lokalisering ved større strukturendringar og ved nyoppretting av statleg verksemd, skal saka leggjast føre regjeringa."

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Spørsmål om hvor de nye politidistriktene bør ha sitt administrasjonssted, må vurderes på basis av ulike forhold. Blant det som kan være av betydning, er kommunikasjonsforhold og bygningsmessige forhold i dag. Etter mitt skjønn bør politifaglige hensyn og hensynet til god utnyttelse av politiets ressurser stå sentralt i disse vurderingene. Det er påpekt at Politidirektoratet og politidirektøren tidligere ikke har fått de nødvendige fullmaktene til å styre etaten med sikte på en best mulig utnyttelse av ressursene. Prop. 61 LS (2014-2015) gir anvisning på ulike tiltak for å styrke direktoratets forutsetninger for å styre etaten i retning av bedre polititjenester for innbyggerne. Politidirektoratet skal følge retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser med hensyn til utredning som grunnlag for valgene.