Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:980 (2014-2015)
Innlevert: 13.05.2015
Sendt: 15.05.2015
Besvart: 19.05.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Vi statsråden be lovutvalget vurdere hvordan ordet «kjærlighet» kan tas inn i formålsparagrafen i barnevernloven?

Begrunnelse

Undertegnede har flere ganger vært i kontakt med barn som har eller har hatt kontakt med barnevernet. I Forandringsfabrikker er det mange barn med erfaring fra barnevernet som ønsker og bidra til å forbedre barnevernsarbeidet i Norge. De kaller seg Barnevernsproffene og kommer fra hele landet. De gir råd til offentlige myndigheter om hvordan barnevernet kan bli enda bedre til å gi riktig hjelp til riktig tid. Barnevernsproffene trekker frem kjærlighet som det viktigste barnevernet må ha som mål å gi barna gjennom de vedtakene som fattes. Barnevernsproffene foreslår blant annet at «kjærlighet» må inn i barnevernlovens formålsparagraf.
Fredag 28. november 2014 ble det satt ned et lovutvalg som skal se på hvordan barnevernloven kan forenkles og forbedres. I den forbindelse kan det passe fint å vurdere hvordan man kan få ordet «kjærlighet» inn i lovens formålsparagraf.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Jeg er godt kjent med Forandringsfabrikken og Barnevernproffenes arbeid. Jeg har hatt flere møter med organisasjonen, og det er viktig å lytte til hva barn og unge med personlige erfaringer fra barnevernet har å meddele. Lovutvalget det henvises til, som er nedsatt 28. november 2014, skal blant annet foreta en teknisk, språklig og strukturell gjennomgang av dagens barnevernlov, herunder gjennomgå lovens begrepsbruk. I dette arbeidet er det både viktig og nyttig for utvalget at de får innspill fra organisasjoner som Barnevernsproffene og andre aktuelle organisasjoner med forslag til hvordan loven bør endres. Lovutvalget skal levere et forslag til ny barnevernlov den 15. august 2016. Lovutvalget er allerede godt kjent med Barnevernproffenes synspunkter. Utvalget var til stede på Forandringsfabrikkens arrangement ”Barnas barnevern 2020” den 26. mars 2015, hvor jeg også deltok. Lovutvalget har også opprettet en barnereferansegruppe, som høres og involveres underveis i utvalgets arbeid med ny lov. Her er blant annet Barnevernsproffene representert, sammen med andre organisasjoner som besitter kunnskap og bakgrunn fra barnevernet. Organisasjonen har dermed gode muligheter til å presentere sitt budskap til utvalget. Når det gjelder det konkrete spørsmålet om å be lovutvalget vurdere hvordan ordet ”kjærlighet” kan tas inn i barnevernlovens formålsparagraf, vil jeg i første omgang avvente utvalgets egen utredning basert på den informasjonen de mottar.