Skriftlig spørsmål fra Marianne Aasen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:982 (2014-2015)
Innlevert: 13.05.2015
Sendt: 15.05.2015
Besvart: 26.05.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): Hvor langt har justisministeren kommet i å lage en forskningspolitisk strategi for samfunnssikkerhet og beredskap?

Begrunnelse

Justisminister sa i interpellasjonsdebatten 14.10.14 at det ble jobbet med en forskningsstrategi med det for øye å sikre en mer kunnskapsbasert beredskapssektor. Det er bred enighet om at det må satses mer på forskning innen samfunnssikkerhet og beredskap, derfor en slik strategi nødvendig. En slik strategi er også interessent for offentligheten og det politiske miljø og det er derfor interessant å vite hva status er på denne strategien.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Forsknings- og utviklingsstrategien for samfunnssikkerhet vil bli fastsatt om kort tid. Strategien vil gjelde for perioden 2015 til 2019, og målgruppen er Justis- og beredskapsdepartementet og den forskningen som departementet finansierer. Strategien vil inneholde mål og prioriterte virkemidler, tiltak og forskningstema.
En visjon for arbeidet med FOU innen samfunnssikkerhet er at forskningen skal ha høy kvalitet og bidra til økt robusthet og trygghet i samfunnet.
Justis- og beredskapsdepartementet vil blant annet:
- Fortsette å utvikle FOU som et aktivt verktøy for å styrke og målrette samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.
- Sammen med Kunnskapsdepartementet bidra til å gjennomføre Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.
- Delta og være bidragsyter i relevante programmer i regi av Norges Forskningsråd.
- Delta aktivt i de organer som er etablert for å sikre norske miljøers deltakelse i EUs forskningsprogram Horisont 2020.
- Utvide dialogen med FoU- miljøer og underlagte etater for å styrke det faglige grunnlaget for arbeid med samfunnssikkerhetsfeltet.
- Arbeide langsiktig for at forskning om samfunnssikkerhet og beredskap, som et gjennomgående, tverrsektorielt tema, blir styrket.