Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1005 (2014-2015)
Innlevert: 21.05.2015
Sendt: 21.05.2015
Besvart: 29.05.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Vil statsråden vurdere å opprettholde unntaket for energikrav for laftede boliger og fritidsboliger for å verne om tradisjonell norsk byggeskikk og sørge for gode rammevilkår for lokalt næringsliv i norske distriktskommuner?

Begrunnelse

For å gi mulighet for å opprettholde tradisjonell norsk byggeskikk er det i dagens byggtekniske forskrift gitt unntak for energikrav for boliger og fritidsboliger med laftede yttervegger. I forslaget til ny byggteknisk forskrift som regjeringen har hatt på høring foreslås det endringer som gjør at det ikke lenger vil være lovlig å bygge boliger eller hytter over 70 kvadratmeter i uisolert laft. Dersom dette forslaget blir gjort gjeldende vil det endre byggeskikken i deler av landet der laft har vært dominerende, spesielt i Midt-Norge og det indre Østlandet. Det vil også ha store negative økonomiske konsekvenser for mange laftebedrifter. Enkelte bedrifter forventer en nedgang i sin omsetning på opp mot 70 prosent dersom forslaget blir vedtatt. Disse bedriftene ligger i stor grad i distriktskommuner og utgjør en viktig del av arbeidsmarkedet der. Forslaget vil også ha negative konsekvenser for inntektsmulighetene til norske skogeiere.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Lafteverk eller laft er en tradisjonell byggemåte som var dominerende i Norge gjennom middelalderen og frem til slutten av 1800-tallet. Dersom man bygger etter gamle teknikker med laft, kan det være vanskelig å tilfredsstille alle ellergikravel1e fullt ut. I dagens energikrav i byggteknisk forskrift (TEK10) er det satt særskilte og mindre strenge energikrav for boligbygninger og fritidsboliger med laftede yttervegger enn for andre bygg.
Med utvikling i kunnskap og byggemetoder er det nå mulig å bygge mer energieffektive og bedre isolerte bygg med laftede yttervegger. I forslaget til nye energikrav er det lagt opp til en innstramming av kravene til fritidsboliger i laft, som fortsatt er mindre stramme enn kravene for øvrige bygg. Laftede fritidsboliger må bygges med økt isolasjon, bedre tetthet og mer effektive vinduer enn det som er dagens krav. Forslaget er blant annet basert på en undersøkelse gjort av Norsk Treteknisk Institutt. Vi har i utgangspunktet foreslått at boliger i laft skal følge samme energikrav som andre boliger.
De nye energikravene følger av Stortingets klimaforlik. Forslag til nye energikrav har nylig vært på høring, og vi har mottatt en rekke innspill. Jeg vil understreke at hensikten med høring er å få frem synspunkter og ulike vurderinger. Vi vil selvfølgelig vurdere høringsinstansenes synspunkter før vi konkluderer endelig i denne saken.